FiComin lausunto VN:n selvityksestä turvallisten yhteyksien ohjelmasta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa valtioneuvoston selvityksestä E 45/2022 vp koskien komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamiseksi vuosiksi 2023-2027 (turvallisten yhteyksien ohjelma). FiCom kiittää kommentointimahdollisuudesta ja toteaa seuraavaa:

FiCom pitää Suomen kantaa ja siinä esitettyjä huomioita hyvinä ja kannatettavina. Erityisesti Suomen kannassa satelliittijärjestelmän investointeja koskevat huomiot suhteessa maanpäällisiin viestintäyhteyksiin ja -markkinoihin ovat täysin perusteltuja. Uusia tuki-investointeja ja ohjelmia suunnitellessa tulee huolellisesti arvioida viestintämarkkinoiden olemassa oleva ja tuleva tarjonta sekä teknologinen kehitys sekä se, ettei ohjelmalla vääristetä kilpailua. Suomen kannassa (s. 2) on erinomaisen hyvin kiteytetty ne keskeiset seikat, joita FiCom kannattaa.

Suomi katsoo kuitenkin, että satelliittiviestintäjärjestelmään tulee investoida EU-tasolla olemassa oleva viestintäkapasiteetti huomioiden. Suomi korostaa, että investointien ei tule tapahtua maanpäällisten viestintäyhteyksien kehittämisen kustannuksella tai turhia päällekkäisyyksiä luoden eikä vain avaruusalan perinteisiä toimijoita hyödyttäen. Koko viestintäjärjestelmää (maanpäälliset verkot mukaan lukien) kehitettäessä tulee ottaa mukaan saatavilla oleva paras teknologiaosaaminen, mukaan lukien 5G/6G ja kvantti, sekä uudet avaruusalan toimijat ja niiden tarjoamat ratkaisuehdotukset. Suomi katsoo, että investointien on myös kytkeydyttävä viestintäverkkojen standardointityöhön.

Suomi korostaa, että ohjelman julkis-yksityisen kumppanuuden täytäntöönpanomalli tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti, läpinäkyvästi ja kilpailua vääristämättä. Suomi korostaa lisäksi kaupallisten palveluiden markkinatarpeen kartoittamista ja tarkempaa määrittelyä täytäntöönpanomallista sopimisen yhteydessä.

Suomi korostaa, että myös teknologia- ja turvallisuusintensiivisissä hankkeissa, kuten turvallisten yhteyksien ohjelma, tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma, ja ratkaisuja on haettava ensisijaisesti kilpailua vähiten vääristävillä tavoilla. Kokonaisuudessa on huomioitava sääntely, kauppapolitiikka, innovaatiopolitiikka sekä jo olemassa olevat instrumentit.”

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry