Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Avoimen datan direktiivin tarkoituksena on edistää julkisen sektorin hallussa olevan tiedon uudelleenkäyttöä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Esitysluonnoksen tavoitteena on lisäksi edistää viranomaisten hallussa olevan, tiheästi päivittyvän tiedon ja arvokkaiden tietoaineistojen saatavuutta, julkisten yritysten hallussa olevien asiakirjojen sekä julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäyttöä.

Tavoitteet ovat erittäin kannatettavia. Avaamalla mahdollisimman paljon omia tietovarantojaan ja julkisen tiedon rajapintoja julkinen sektori voi edesauttaa innovaatioiden syntymistä sekä vauhdittaa digitalisaatiota ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Lausunnolla oleva esitysluonnos on hyvä alku, mutta jatkossa rajapintojen avaamista tulisi pohtia myös kansallisista näkökohdista suomalaisen ICT-alan kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Asko Metsola, lakimies, FiCom