Lausunto maantielain muuttamisesta

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

42 b § Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite

FiCom pitää erittäin valitettavana, että kyseistä pykälää ei ole muutettu aiempien ja useampien eri tahojen lausuntojen perusteella. Johtojen siirtoa koskevan kustannusriskin tulee olla sillä, joka tekee siirron tai vaatii siirtoa, eli kustannukset tulee kohdentaa “aiheuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti. Teleyritykset tekevät mittavia kiinteän verkon investointeja, joita lainsäädännön tulisi tukea ja mahdollistaa kaikin tavoin. Tämän lisäksi sähkö- ja teleyrityksiä kannustetaan yhteiskunnan taholta yhteisrakentamiseen, joten tältäkin osin lainsäädännön tulisi omalta osaltaan luoda kannustamia ja mahdollisuuksia. Valitettavasti tässä esityksessä verkkoinfrastruktuurin rakentamiselle ja sijoittamiselle maanteiden varsille ei tarjottu lisäkannustimia.

Muilta osin FiCom viittaa 1.9.2017 HE-luonnoksen lausuntoonsa siirtokorvausta koskevan sääntelyn uudistamisesta ja siinä esitettyyn muutosehdotukseen perusteluineen.

FiCom kuitenkin pitää positiivisena, että esityksen perusteluiden mukaan (s. 60 ja 61) “Lisäksi esiin nostettiin muun muassa maantiealueelle sijoitettuja johtoja ja kaapeleita koskeva siirtokustannusten ja -vastuiden sääntely. Jatkovalmistelussa johtojen ja muiden rakenteiden, laitteiden ja rakennelmien sijoittamista tiealueille sekä siihen liittyviä kysymyksiä on selvitetty tilaamalla aiheeseen liittyvä oikeudellinen selvitys. Valmistelua on kuitenkin tarkoitus jatkaa tästä hallituksen esityksestä erillisenä kokonaisuutena.”

FiCom kannustaa vahvasti siihen, että siirtokustannuksia koskevaa valmistelua jatketaan ensi tilassa, koska koko yhteiskuntaa palvelevien kriittisten infrastruktuurien sijoittamiselle ja yhteisrakentamiselle maanteiden varsille tulee lainsäädännön toimesta tarjota mahdollisimman kustannustehokas ja insentiivinen ratkaisu.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry