Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Oikeusministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyvät merkittävimmät hyödyt ja haasteet?

 Ei ole näyttöä siitä, että sisämarkkinat olisivat merkittävästi tehostuneet tietosuoja-asetuksen ansiosta. Huolimatta tavoitteena olleesta digitaalisten sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisesta, kansallisessa sääntelyssä on edelleen runsaasti vaatimuksia, jotka poikkeavat eri jäsenmaiden kesken merkittävästi toisistaan.

Haasteena yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisessa on myös siinä annettujen monien yksityiskohtaisten velvollisuuksien käytännön toteuttaminen. Esimerkiksi sopimusvelvoitteissa vaatimukset ovat liian yksityiskohtaisia, mikä aiheuttaa joillekin jäsenillemme käytännön haasteita olemassa olevissa ja tietosuojan näkökulmasta jo tarkoituksenmukaisesti toimivissa palveluissa. Sisämarkkinoiden tehostaminen ei edellytä kaikissa tilanteissa yksityiskohtaista, erittäin räätälöityä sopimista tietosuojasta. Tämän osoittaa jo se, ettei kuluneessa ajassa ole saavutettu toimivaa markkinakäytäntöä tietosuojan yksityiskohtaisen sopimisen toteuttamisesta. Myös anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin vaatimukset ovat kohtuuttomat ja epäselvät.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamisen määräaika koetaan myös epätarkoituksenmukaisen tarkaksi velvoitteeksi. 72 tunnin määräaikavelvoite estää poikkeamatilanteessa tapahtuneen tarkoituksenmukaisen tutkinnan ja toiminnan sekä johtaa monesti vääriin tulkintoihin ja tarpeettomiin ilmoituksiin.

Kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole kykyä vastata kaikkiin tietosuoja-asetuksen perusteella tai jopa täysin perusteetta tehtyihin yksittäisten ihmisten vaatimuksiin. Suurilla yrityksillä on sekä kompetenssi että resurssit keskustelujen hoitamiseksi, mutta varsinkin pienten yritysten kohdalla osa vaatimuksista lähentelee jopa haitan- tai kiusantekoa. Tietosuojasääntelyn velvoitteita tulisikin eriyttää nykyistä riskiperusteisemmin, jolloin suuriin henkilötietointensiivisin toimijoihin kohdistettaisiin enemmän velvoitteita kuin pieniin henkilötietokevyisiin toimijoihin.

 Erityisesti julkishallinnossa erilaisia ohjeita ja suosituksia tulkitaan kuin ne olisivat pakottavaa sääntelyä, eikä tietosuoja-asetuksen riskiperusteisuutta ymmärretä oikein. Harvoin hyödynnetään toisen ministeriön tai viraston työtä, vaan lähdetään aina nollasta, ja turvaudutaan ulkopuolisiin konsultteihin. Tähän saadaan toivottavasti apua valtiovarainministeriön ja DigiFinlandin Cirrus-hankkeesta.

Onko yleisen tietosuoja-asetuksen mahdollistamaa sääntelyliikkumavaraa käytetty EU:ssa ja Suomessa tarkoituksenmukaisella tavalla? Jos ei, miten ja minkälaisia tilanteita varten tietosuoja-asetuksen sääntelyliikkumavaraa tulisi käyttää eri tavoin kuin on tehty?

 Suomen tietosuojalakiin ei ole kirjattu kaikkia aikaisempia ja tietosuojallisesti tarkoituksenmukaisia käsittelyperusteita. Lainsäädännössä on tältä osin kehitettävää. Koska julkisyhteisöille ei nykyisin voi määrätä seuraamusmaksuja, ne ovat osoittaneet piittaamattomuutta tietosuojan vaatimuksista. Hallitusohjelmaan on onneksi kirjattu tavoite säätää hallinnolliset sakot tietosuojaloukkauksista koskemaan yhtäläisesti julkista ja yksityistä sektoria.

Minkälaisia haasteita on ilmennyt yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön tai muun EU-lainsäädännön yhteensovittamisessa eri soveltamistilanteissa?

Kansallinen ePrivacy-direktiivin täytäntöönpano (laki sähköisen viestinnän palveluista) ja yleinen tietosuoja-asetus ovat paikoin ristiriidassa keskenään. Tämä ja eri viranomaisten toimivaltuuksien rajat sekä vaihtelevat tulkintakäytännöt aiheuttavat haasteita sähköisiä viestintäpalveluita tarjoaville toimijoille. Lisäksi jo vuosia jatkunut epäselvyys tulevan ePrivacy-asetuksen sisällöstä ja aikataulusta heikentää toimijoiden kykyä valmistautua etukäteen tuleviin vaatimuksiin.

Onko eri jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädäntöjen eroavaisuuksiin ja täytäntöönpanoon liittyen tunnistettu haasteita? Jos on, minkälaisia haasteita?

Tietosuoja-asetuksen soveltamisessa on EU:ssa poikkeavia oikeuskäytäntöjä, ja sitä tulkitaan eri jäsenvaltioissa eri tavoin. Erilaiset asetuksen perusteella annetut tuomiot eri puolilla unionia ovat ristiriidassa keskenään. Erilaisen oikeuskäytännön takia eri maiden viranomaisten antaman ohjeistuksen ja kannanottojen sitovuudesta ja soveltamisesta esimerkiksi Suomessa vallitsee epävarmuus.

Lisäksi paikalliset viranomaiset voivat vaatia asetuksen vaatimuksia ylittäviä menettelytapoja, kuten tietosuojavaltuutetun toimiston erittäin yksityiskohtainen ja laaja henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoituslomakkeen tietosisältö. Suomessa vaaditaan loukkausilmoitusta huomattavan matalalla kynnyksellä, vaikka usein ilmoitukset eivät johda mihinkään, vaan niitä kerätään lähinnä mielenkiinnon vuoksi. Tämä on omalta osaltaan johtanut viraston jatkuvaan resurssipulaan ja käsittelyaikojen venymiseen. Tarkoituksenmukaisempaa olisi keskittyä loukkausilmoituksiin, joilla voidaan edistää yleisen tietosuoja-asetuksen perimmäisiä tavoitteita: vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa sekä yksinkertaistaa sääntely-ympäristöä niin, että sekä EU:n sisäinen että kansainvälinen liiketoiminta helpottuisivat.

Suomessa on myös hyvin erilainen, muita maita tiukempi tulkinta esimerkiksi siitä, miten pseudonymisointia voidaan hyödyntää. Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia huomattavasti tiukempi tulkinta tekee datataloudesta ja datan hyödyntämisestä esimerkiksi terveydenhuoltosektorilla sekä tutkimuksessa lähes mahdotonta.  Yksityisyydensuoja ohittaa jo mahdollisuuden parempaan tietoturvaan tai potilaan oikeuden saada kehittyneempää hoitoa. Liian tiukka tulkinta estää esimerkiksi terveysteknologiayritysten mahdollisuudet myydä sovelluksiaan tai tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Hallitusohjelmassa on onneksi tavoitteena kumota tiedon liikkuvuutta, pilvipalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä tai muuten julkisten palveluiden tarkoituksenmukaista järjestämistä haittaavat säädökset ja hyödyntää tarvittaessa nykyistä laajemmin GDPR:n kansallista liikkumavaraa.

Asko Metsola, lakimies, FiCom