Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnos hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriölle
 

Taajuusmaksuasetukseen esitetään uutta maksuluokkaa erittäin laajakaistaisten matkaviestinverkkojen taajuusmaksuihin eli ns. 26 GHz:n taajuusalueelle. Ehdotuksen mukaan sovellettavan perusmaksun kertoimen arvo olisi pienempi kuin muiden matkaviestinverkkojen taajuusmaksuissa sovellettavan perusmaksunkertoimen arvo. Esitetyt muutokset laskisivat näistä taajuusmaksuista kertyviä tuottoja noin kolmannekseen siitä mitä perittäisiin, jos kyseisiin matkaviestinverkkoihin sovellettaisiin nykyistä maksuasetusta. Perusteena alemmalle maksulle on se, että voimassa olevalla maksumallilla tulojen kasvu nostaisi taajuusmaksuista kokonaisuudessaan perittävät tulot suuremmiksi kuin Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollista toiminnoista aiheutuvat kustannukset.

FiCom pitää perusteltuna 26 GHz:n taajuusalueen maksukertoimen alentamista. FiCom kuitenkin esittää, että maksukerrointa alennettaisiin ehdotetusta 0,006:sta 0,004:n. Perusteena alemmalle kertoimelle alentamiselle on se, että toiminnan ensimmäisinä vuosina peittoalueet 26 GHz:n taajuusalueella ovat maantieteellisesti melko suppeita ja väestöpeitoltaan alempia kuin aiemmilla matalamman taajuuden teknologioilla toteutetut verkot. Lisäksi on otaksuttavissa, että kestää aikansa ennen kuin markkinoilla on saatavilla kohtuuhintaisia päätelaitteita. Hallinnon tulisi alkuvaiheessa entistä rohkeammin mahdollistaa mahdollisimman täysimääräisesti uusien teknologioiden verkkojen investoinnit ja rakentaminen. Muun muassa näistä syistä FiCom katsoo, että ehdotettua maksukerrointa tulisi alentaa. Osittain samoilla perusteilla FiCom esittää, että laajakaistaisille verkoille (3500 MHz) tulisi lisätä uusi oma perusmaksukerroin 2b) 0,012.  

Ehdotuksen perustelumuistiossa todetaan, että erittäin laajakaistaisten matkaviestinverkkojen radioluvista vuosittain perittävät hallinnolliset taajuusmaksut olisivat yhteensä vain noin 0,75 – 1 miljoonaa euroa, ja eri radiolaiteryhmien hallinnollisista taajuusmaksuista saatavien tulojen kokonaismäärä ei arviolta ylittäisi taajuushallinnollisista toiminnoista aiheutuvia kustannuksia. Perustelumuistiossa ei myöskään ole verrattu 26 GHz:n taajuusalueelta muilta nykyisiltä käyttäjiltä perittäviin maksuihin. Toisaalta perustelumuistion mukaan hallinnollisten taajuusmaksujen ja muiden taajuushallinnollisten suoritemaksujen kustannusvastaavuus olisi ehdotetuilla maksuilla 109 %. Matkaviestintaajuusmaksujen osuus kaikista hallinnollisista vaikuttaisi kasvavan ja ylittävän kustannusvastaavuuden, joten kokonaistarkastelu eri tyyppisten laitteiden maksuosuuksista tasapuolisuuden toteutumiseksi on tarpeellista. FiCom ehdottaa, että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota taajuusmaksujen jakautumiseen tasapuolisemmin eri radiolaiteryhmien välillä alentamalla matkaviestinverkkojen kertoimia todellisia taajuushallinnollisia kustannuksia vastaavaksi.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry