Digimarkkinan innostettava innovoimaan

Digipalvelusäädöstä (Digital Services Act) käsitellään parhaillaan EU:n toimielimissä. DSA asettaa raamit digipalveluiden tarjonnalle ja käytölle Euroopassa. Tulevaan lainsäädäntöön liittyy kysymyksiä mm. digitaalisia palveluita tarjoavien yritysten yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja reilun kilpailun edellytyksistä, palveluntarjoajien vastuista, velvoitteesta poistaa laittomat verkkosisällöt, sananvapaudesta, kuluttajansuojasta ja tietosuojan toteutumisesta.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen.
(Kuva: Mikko Mäntyniemi)

Kysyimme Euroopan digipalvelusäädöksen esittelijänä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE) toimivan Henna Virkkusen (EPP) ajatuksia DSA:n vaikutuksista.

Säädöksen tavoitteena on varmistaa tasavertaiset kilpailuedellytykset, läpinäkyvyys ja lakien noudattaminen myös digimaailmassa. Onko tässä ylisääntelyn riski? Miten digimaailman edellyttämä joustavuus varmistetaan?

Samaan aikaan kun sääntelyllä varmistetaan, että reilua kilpailua ja läpinäkyvyyttä lisätään markkinoille, on tärkeää, ettei verkkoalustoille tule liikaa hallinnollista taakkaa, jotta innovaatioita ja kasvua syntyy jatkossakin. On luotava digimarkkinaa, joka kannustaa ja innostaa innovoimaan. ITRE-valiokunnan raportöörinä minulle on ollut tärkeää varmistaa, että pienille- ja keskisuurille yrityksille ei tule liian suuria velvoitteita. Velvoitteet ovat parlamentin neuvottelukannassa suhteutettu yrityksen koon mukaan: mitä suurempi verkkoalusta on kyseessä, sitä suurempi sen yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on ja sitä enemmän vastuita ja velvoitteita sille tulee.   

Erityisesti mainostajien huolena on ollut se, tuoko DSA EU-alueelle lainsäädäntöä, joka hankaloittaa merkittävästi kohdennettua digitaalista markkinointia. Miltä tämän suhteen nyt näyttää?

Parlamentin kantana on, että kohdennettu mainonta tulee sallia tulevassa asetuksessa tietyin rajoituksin. Mainonnan kohdentaminen alaikäisiin sekä käyttäjiin tiettyjen arkaluontoisten datan perusteella on parlamentin neuvottelukannassa kielletty. Kohdennettu digitaalinen markkinointi on erityisen tärkeää pk-yrityksille, sillä verkkokaupan kasvun myötä nämä yritykset tavoittavat suuren osan potentiaalisista asiakkaistaan digitaalisesti. Kohdennetun mainonnan kieltämisellä olisi suurempi vaikutus pk-yrityksiin kuin suurempiin yrityksiin, joilla on tunnetumpi brändi ja eivät siksi käytä kohdennettua mainontaa yhtä paljon potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen.  

Välittäjinä toimivien teleyritysten vastuuvapaus tiedon sisällöstä on niiden toiminnan perusta. Tasapaino yritysten ja palveluiden käyttäjien vastuun välillä on tärkeää myös muille digipalvelun tarjoamista harkitseville toimijoille. Millaisena näet vastuuvapaussääntelyn aseman uudessa muuttuneessa digiympäristössä?

On tärkeää, että vastuuvapaussääntely on selkeää ja läpinäkyvää kaikille verkkoalustojen toimijoille ja käyttäjille. Jatkoneuvotteluissa parlamentin kantana on, että käyttäjillä tulee olla mahdollisuus ilmoittaa helposti laittomasta sisällöstä. Saatuaan ilmoituksen laittomasta sisällöstä alustojen tulisi viipymättä poistaa kyseinen sisältö ja ilmoittaa tästä sisällön lisänneelle käyttäjälle. Käyttäjillä tulisi olla oikeus saada perusteluja sille, mihin sisällön poistamiseksi tehty päätös perustuu.