Euroopan parlamentti esitti muutoksia verkkovierailusäännöksiin

Nykyinen roaming- eli verkkovierailusääntely on voimassa vuoden 2022 kesäkuun loppuun. Sääntelyn uudistamisessa Euroopan parlamentin ehdotukset eroavat komission ja neuvoston näkemyksistä.

Euroopan parlamentin lokakuussa annetussa neuvotteluvaltuutuksessa esitetään lukuisia muutoksia komission ehdotukseen. Parlamentti ehdottaa muutoksia esimerkiksi datan tukkuhintoja, kohtuullisen käytön politiikkaa ja kestävyysmekanismia koskeviin säännöksiin sekä EU:n sisäisiä ulkomaanpuheluja ja –tekstiviestejä koskevaan säädökseen. Komission ehdotuksessa tai neuvoston neuvotteluvaltuudessa tällaisia muutoksia ei esitetä. Lisäksi parlamentti ehdottaa merkittävästi alempia datan käytön tukkuhintoja kuin komissio ja neuvosto.

Seuraavaksi ehdotuksesta käynnistyivät trilogi-neuvottelut.

Datan tukkuhinta

Parlamentin esittämä datan tukkuhinnan hinnoittelumalli on oikean suuntainen verrattuna komission ja neuvoston melko kunniahimottomiin ehdotuksiin. Alemmat tukkuhinnat hyödyttävät selvästi kuluttajia ja luovat teleyrityksille edellytyksiä tarjota rajattoman datan hinnoittelumalleja.

Kohtuullisen käytön politiikka (Fair Use Policy FUP)

Suomen kanta on, että kohtuullisen käytön politiikan soveltamista ei tulisi rajoittaa eikä vähitellen poistaa Euroopan parlamentin esittämällä tavalla. FiCom on tästä samaa mieltä. Operaattoreiden tulisi jatkossakin pystyä soveltamaan kohtuullisen käytön politiikkaa, jotta verkkovierailupalvelujen vilpillinen tai poikkeava käyttö voidaan estää.

Kohtuullisen käytön politiikka on tärkeä säännös, jota ei pidä lieventää. Lisäksi asetuksessa tulisi selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ottaa huomioon rajattomat datapaketit, jotka ovat pääsääntöinen hinnoittelumalli Suomessa.

EU:n sisäisten puheluiden hintasääntely

FiCom suhtautuu Suomen kannan tavoin kriittisesti Euroopan parlamentin ehdotuksiin EU:n sisäisten ulkomaanpuheluiden hintasääntelystä. Voimassa olevaa sääntelyä on sovellettu hyvin lyhyen aikaa, eikä sen muuttamiselle ole mitään tarvetta. Sääntelyn tulee aina olla ennustettavaa ja luoda oikeusvarmuutta.

Puheluiden hintasääntely saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa operaattorit eivät pystyisi kattamaan EU:n sisäisistä ulkomaanpuheluista aiheutuvia kustannuksiaan.  Tällöin niiden pitäisi hakea poikkeuslupaa lisämaksujen perimiseen. Tämä puolestaan aiheuttaisi yrityksille hallinnollista taakkaa sekä kuluttajille epävarmuutta.

Suomen kannan mukaisesti myös FiCom kyseenalaistaa tarpeen kohdistaa rankkaa hintasääntelyä palveluihin, joita käytetään yhä vähemmän. Parlamentin ehdotuksessa ei ole myöskään huomioitu sitä, että ulkomaanpuhelut ovat kilpailtu markkina ja että perinteisten puheluiden lisäksi nykyisin on myös lukuisia muita mahdollisuuksia puheluiden soittamiseen, esimerkiksi internetin kautta (Over the Top, OTT-palvelut).

Ehdotettu muutos ei myöskään sisälly komission alkuperäisen ehdotuksen mukaiseen soveltamisalaan. Tämänkaltainen elinkeinonharjoittajien keskeisiin perusoikeuksiin puuttuva ehdotus tulee valmistella avoimesti normaalin lainsäädäntöprosessin mukaan vaikutusarviointeineen ja lausuntomahdollisuuksineen.

Säädöksen uudelleentarkastelu

Verkkovierailusta tulisi tehdä kokonaistarkastelu vuonna 2025, eikä ulottaa sitä automaattisesti vuoteen 2032 asti. Kun on kyse teknologisesta kehityksestä, kymmenen vuotta on sääntelyn voimassaololle liian pitkä aika. 

Komissiolle delegoitu säädösvalta

FiCom kannattaa parlamentin ehdotusta poistaa komissiolle annettu oikeus sääntelyn uudelleentarkastelulle ja tukkuhintatasoille. Ylipäätään FiCom suhtautuu varauksella komissiolle annettaviin delegointisäädösvaltuuksiin. Jos toimivaltaa siirretään, tulee valtuutuksen tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto määritellä tarkkarajaisesti ja täsmällisesti, eikä delegoiduilla säädöksillä voi muuttaa lainsäädännön keskeisiä osia. On huomioitava, että delegoitu säädösvalta ohittaa parlamentaarisen säädösmekanismin (trilogit) ja keskittää norminantovaltaa yksinomaisesti komissiolle, mikä ei yleisesti ole suotavaa.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry