FiCom täydensi kanteluaan lainvalmistelun puolueellisuudesta

FiCom kanteli 13.4.2022 eduskunnan oikeusasiamiehelle tekijänoikeuslain valmistelusta oikeus- ja kulttuuriministeriössä. Kantelua on nyt täydennetty Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden professori Janne Salmisen oikeudellisella asiantuntijalausunnolla.

Alun perin FiCom osoitti kantelunsa eduskunnan oikeusasiamiehelle, mutta asia on siirretty valtioneuvoston oikeuskanslerin käsiteltäväksi. Siirto johtuu siitä, että oikeuskanslerilla on jo käsiteltävänään samaa asiaa koskeva aiempi kantelu.

Tekijänoikeuslain uudistusta on valmisteltu pitkään. Aluksi valmistelu oli erittäin avointa ja kaikkia osapuolia kuulevaa, kuten myös kauppaoikeuden professori Tuomas Mylly totesi HS:n haastattelussa. Tilanne kuitenkin muuttui lainvalmistelun edetessä puolueelliselta vaikuttavaan ja huonoa hallintotapaa edustavaan suuntaan.

Tekijänoikeuslain lausunnoilla ollut muutosehdotus oli erittäin hyvin laadittu ja kattavasti perusteltu. Se kirvoitti kuitenkin tekijänoikeusjärjestöjen puolelta ennennäkemättömän määrän kritiikkiä, jonka jälkeen esityksen laatija vetäytyi hankkeesta ja vastuuvalmistelija vaihdettiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöön palkattiin väliaikaisella konsulttisopimuksella voimakkaasti tekijänoikeusjärjestöihin kytköksissä oleva, vuonna 2014 eläköitynyt ministeriön tekijänoikeuksista vastannut johtaja Jukka Liedes.

Professori Janne Salmisen lausunnossa kiinnitetään mm. huomiota Liedeksen kaksoisrooliin. Hän on antanut lausunnon Kopiostolle markkinaoikeudessa Teliaa vastaan käytävää oikeudenkäyntiä varten. Lausunto koski muun muassa juuri nyt säädettävää verkkolähetysdirektiivin täytäntöönpanoa ja tulkintaa.

Professori Salminen toteaa: ”Kun käsillä olevassa tilanteessa yksi lainvalmisteluun osallistuneista tahoista on ajankohtaisesti antanut oikeudellista asiantuntijaneuvontaa taholle, johon valmisteltavana oleva lainsäädäntö vaikuttaa ja asiassa, joka nimenomaisesti on ollut lainvalmistelun kohteena, syntyy aiheellinen epäilys siitä, onko samalla ollut asianmukaiset edellytykset toimia puolueettomasti ja riippumattomasti lainvalmistelussa.”

Lainvalmistelun puolueettomuuden ja läpinäkyvyyden sekä lainvalmistelutehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta on ongelmallista, että puolueellinen ja esteellinen Jukka Liedes on otettu hoitamaan keskeisiä tekijänoikeuslain uudistukseen liittyviä tehtäviä. Tämä on osaltaan omiaan rapauttamaan yleistä hallinnon luotettavuutta.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen kommentit asiasta herättävät epäilyn siitä, että Liedeksen puolueellisuutta ei ministeriössä ole otettu huomioon.

”Käytettäessä lainsäädännön valmistelussa muita kuin virkamiesasemassa olevia henkilöitä mahdollisten aikaisempien sidonnaisuuksien, mukaan lukien valmistelutehtävään läheisesti liittyvät toimeksiannot, läpinäkyvyys ja avoin selvittäminen voi ennakolta ehkäistä epäasiasiallisia vaikuttimia ja myös korruption mahdollisuutta lainvalmistelussa. Jos myöhemmin kuitenkin ilmenee, että lainvalmistelun riippumattomuus ja objektiivisuus on heikentynyt nimenomaan lainvalmistelijoiden tässä kuvatun puolueellisuuden vuoksi, lainsäädäntötyön kestäessä tilanne pitää pyrkiä korjaamaan“, kirjoittaa professori Salminen lausunnossaan.

Myös Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori on arvostellut tekijänoikeuslain uudistuksesta annettua hallituksen esitystä.

Asko Metsola, lakimies, FiCom