FiComin kantelu oikeusasiamiehelle: tekijänoikeuslain valmistelu opetus- ja kulttuuriministeriössä puolueellista

Tekijänoikeuslain uudistus on edetessään muuttunut puolueelliselta vaikuttavaan ja huonoa hallintotapaa edustavaan suuntaan sen sijaan, että valmistelu olisi ollut avointa ja kaikkia osapuolia kuulevaa. Lakimuutosta valmistelemaan palkattiin väliaikaisella konsulttisopimuksella voimakkaasti tekijänoikeusjärjestöihin kytköksissä oleva Jukka Liedes. FiCom on tänään jättänyt asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Tekijänoikeuksia EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla säätelevän DSM-direktiivin sekä verkkolähetysdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon myötä tehtävä tekijänoikeuslain uudistus kirvoitti lausuntokierroksellaan ennennäkemättömän määrän arvostelua, lähinnä tekijänoikeusjärjestöjen puolelta. Kritiikin jälkeen hallituksen esitystä muutettiin merkittävästi, mutta uutta lausuntokierrosta ei kuitenkaan ole järjestetty.

Tekijänoikeuslain lausunnoilla olleen muutosehdotuksen laatija vetäytyi hankkeesta kesken valmistelun, ja vastuuvalmistelija vaihdettiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö solmi konsulttisopimuksen asiantuntijapalveluista lainvalmistelun tueksi vuonna 2014 eläköityneen opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuksista vastanneen johtajan Jukka Liedeksen kanssa.

Asianajotoimisto Krogerus Oy:n FiComin toimeksiannosta laatimassa kantelussa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea lainsäädäntöprosessin puolueettomuuden vaarantumiseen. Puolueettomuutta uhkaavat   Jukka Liedeksen aiemmat sidonnaisuudet ja hänen toimintansa tekijänoikeusjärjestöjen hyväksi. Hän on muun muassa antanut lausunnon Kopiostolle markkinaoikeudessa Teliaa vastaan käytävää oikeudenkäyntiä varten. Lausunto koski muun muassa juuri nyt säädettävää verkkolähetysdirektiivin täytäntöönpanoa ja tulkintaa.

Vaikka markkinaoikeus ei sisällyttänytkään lausuntoa antamaansa ratkaisuun, liitti Kopiosto sen korkeimmalle oikeudelle tekemäänsä valitukseen. Liedes on siis ollut valmistelemassa nimenomaan verkkolähetysdirektiivin implementointia lakiin.  Saman direktiivin taustoista ja tulkinnasta hän on antanut lausunnon Kopioston maksamana asiantuntijana vielä ilman lainvoimaa olevassa oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynnin taustalla on nykylain epäselvä sanamuoto, jota ei lakiesityksessä ole pyritty edelleenkään ratkaisemaan.

Liedeksen puolueettomuus ei ole ensimmäistä kertaa epäilyksen alaisena. Apulaisoikeusasiamies on pitänyt Liedeksen tekijänoikeusyhteyksiä ongelmallisena lainvalmistelun kannalta myös aiemmassa ratkaisussaan.  Liedes on jo vuonna 2005 hoitanut keskeisiä tekijänoikeuslain muutoksen valmisteluun kuuluvia tehtäviä ja samanaikaisesti toiminut useissa eri tekijänoikeudellisissa järjestöissä. Lainvalmistelu olisi apulaisoikeusasiamiehen mukaan pitänyt eriyttää eri virkamiehille niin, ettei ulkopuolisille synny epäilyksiä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan.

”Puolueeton lainvalmistelu on demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys. On hyvin huolestuttavaa, jos suomalaiseen lainsäädäntökulttuuriin pesiytyy huono hallintotapa, ja lait laaditaan vain joidenkin sidosryhmien etujen mukaan. Tähän haluamme kantelullamme kiinnittää huomiota”, sanoo FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Hallintolain mukaan viranomaisen toimien on oltava puolueettomia. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti vahvistettu, että hallinto-oikeudellisen objektiivisuusperiaatteen noudattamiseksi ei riitä, että viranomaisen toimet tosiasiallisesti ovat puolueettomia, vaan niiden täytyy myös näyttää puolueettomilta. Hallintolakia sovelletaan myös yksityisiin henkilöihin heidän hoitaessaan julkista hallintotehtävää.  

Jukka Liedeksen puolueellinen toiminta lisää tekijänoikeuslain tulkinnanvaraisuutta, mikä vaarantaa toimivan televisiomarkkinamme ja aiheuttaa pahimmillaan vakavan markkinahäiriön. Tästä kärsivät kaikki: yritykset, sisällöntekijät sekä suomalaiset televisionkatsojat. 

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry