Gaia-X: teoriassa hyvä, nykymuodossaan mahdoton hanke

Gaia-X sai alkunsa Saksan elinkeinoelämän ja päättäjien aloitteesta vuonna 2020, ja se laajentui myöhemmin Ranskan tuella EU:n yhteiseksi hankkeeksi. Parhaillaan laaditaan yhteisiä standardeja toiminnan perustaksi. Suomen on oltava aktiivinen hankkeen pitämiseksi oikeilla, pilven hyödyntämistä edistävillä raiteilla.

Tavoitteena on luoda avoin standardi eurooppalaisen datan jakamiseksi ja hyödyntämiseksi.

  1. Itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys: Gaia-X pyrkii antamaan yrityksille ja julkisille toimijoille oman datansa ja palveluidensa täyden hallinnan. Eurooppalaisilla yrityksillä tulee olla vapaus valita, missä ja miten heidän dataansa käsitellään.
  2. Yhteentoimivuus: hanke pyrkii luomaan yhteisen teknologisen perustan, joka mahdollistaa palveluiden yhteentoimivuuden. Tavoitteena on helpottaa datan liikkumista eri alustojen välillä.
  3. Turvallisuus ja luottamus: Gaia-X varmistaa datan turvallisen käsittelyn ja suojaamisen; siksi tarvitaan yhteisiä turvallisuusstandardeja ja sertifiointimenetelmiä.
  4. Kestävä kehitys: hanke korostaa energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä digitaalisessa infrastruktuurissa.

Hankkeen tulee aidosti edistää, ei haitata EU:n kilpailukykyä

Hankkeesta on pitkittyessään tullut vaikeasti hallittava viranomaisvetoinen hanke, johon monet yritykset ovat menettäneet kiinnostustaan. Myös Euroopan turvallisuustilanteen muutos vaikuttaa hankkeeseen. EU-maissa ei Saksaa ja Ranskaa lukuun ottamatta juurikaan ole yrityksiä, joita yleisesti käytettäisiin ja jotka kykenisivät tuottamaan vastaavia palveluita, joten lopulta Gaia-X:stä hyötyvät lähinnä vain kyseiset maat ja niiden yritykset.

Euroopalla ei ole varaa Ranskan ajamaan ”digitaaliseen suvereniteettiin”, jos se toisella tapaa ilmaisten ja käytännössä tarkoittaa protektionismia. Pyrkimys estää yhdysvaltalaisten pilvipalveluyritysten toiminta heikentää merkittävästi Euroopan kilpailukykyä.

Sillä aikaa, kun EU laatii periaatteita, globaalit pilvipalveluiden tarjoajat investoivat palveluidensa parantamiseen ja niiden ennestäänkin vahvan kyberturvallisuuden lisäämiseen. Datan turvallinen hallinta ja kyberturvasta huolehtiminen on pilvipalveluyritysten keskeisintä liiketoimintaa

Gaia-X-hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista digitaalista itsenäisyyttä. Huoli siitä, että liiallinen riippuvuus eurooppalaisista teknologioista voi rajoittaa innovaatiota ja pääsyä parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin globaalilla tasolla, on perusteltua.

Suomen olisi syytä terävöittää otetaan hankkeesta ja viedä sitä määrätietoisemmin oikeille raiteille.

Miten Gaia-X tulisi toteuttaa?

Kilpailu globaaleilla markkinoilla on kovaa niin suomalaisille kuin eurooppalaisille yrityksille. Standardit mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen pääsyn markkinoille ja tukevat yritysten kilpailukykyä. EU:n standardointistrategian tavoitteena on varmistaa, että standardit vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin ja niitä hyödynnetään mahdollisimman hyvin EU:n kilpailukyvyn ja eri politiikkatavoitteiden tukena.

Kaikki Gaia-X:n tavoitteet on mahdollista saavuttaa olemassa olevilla, tunnetuilla ja standardoiduilla teknologioilla. Tällöin aikaa ei kulu uusien standardien laatimiseen, varmistetaan eurooppalaisen ratkaisun globaali kilpailukyky ja mahdollistetaan datan siirrettävyys ja joustavat muutokset.

On siis jo lähtökohtaisesti suositeltavaa, että kaikki Gaia-X-sertifioidut pilvitallennusratkaisut perustuvat joko kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, joita ylläpitää riippumaton, voittoa tavoittelematon säätiö.

Elina Ussa, toimitusjohtaja, FiCom ry