ICT-alan päästöt kasvaneet maltillisesti, vaikka palvelujen käyttö lisääntynyt runsaasti

Energiatehokkuutta kehittämällä ja hiilettömiä energialähteitä hyödyntämällä ICT-ala on onnistunut pitämään hiilijalanjälkensä kohtuullisena. Tietoliikenne ja tietotekniikka, päätelaitteet mukaan lukien, aiheuttavat noin 3–3,6 % kaikista maailman päästöistä. Päästöjen ennustetaan vähenevän merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää ICT-alan ympäristövaikutuksista FiComin tietopankista.

ICT:n maailmanlaajuisten päästojen ennustetaan lähes puolittuvan 2020–2030

Lotfi Belkhir ja Ahmed Elmeligi arvioivat tutkimusartikkelissaan Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations (2018) tietoliikenteen ja tietotekniikan hiilijalanjälkeä sekä sen kehitystä. He laskevat, että vuonna 2020 ICT:n osuus maailman päästöistä oli noin 3–3,6 % eli 1 100–1 300 Mt CO2e. Vuonna 2007 maailmanlaajuiset päästöt olivat noin 350–550 Mt CO2e eli 1–1,6 % kaikista maailman päästöistä. 13 vuodessa päästöt olivat siis yli kaksinkertaistuneet. Tuloksiin on laskettu laitteiden ja palveluiden koko elinkaaren hiilijalanjälki.

ICT-alan kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen

Datakeskusten osuus kaikista ICT:n päästöistä on kasvanut 33 %:sta (v. 2010) 45 %:iin (v. 2020). Kasvu liittyy datankäytön runsaaseen kasvuun, mikä on lisännyt datakeskusten tarvetta. Datakeskusten energiatehokkuuden parantumisen sekä hiilettömien energialähteiden hyödyntämisen avulla päästöjen kasvu on kuitenkin onnistuttu pitämään maltillisena, varsinkin kun huomioidaan datamäärien merkittävä lisääntyminen samalla ajanjaksolla.

Päätelaitteista erityisesti älypuhelinten osuus ICT-alan päästöistä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2020; 4 prosentista 11prosenttiin. Älypuhelinten määrä on kasvanut merkittävästi ja niiden käyttöikä on varsin lyhyt. Suurin osa älypuhelinten hiilijalanjäljestä koostuu valmistuksesta, joten käyttöikää pidentämällä älypuhelinten hiilijalanjälkeä saataisiin pienennettyä.

Lähde: Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations. Belkhir L., & Elmeligi, A. (2018).

ITU:n ennusteen mukaan tietoliikenteen ja tietotekniikan kasvihuonekaasupäästöt tulevat vuoteen 2030 mennessä vähenemään noin 44 % vuodesta 2020. Päätelaitteiden käyttö ja valmistus aiheuttavat hieman yli puolet ICT-alan päästöistä. Loput päästöistä muodostuu datakeskusten, viestiliikenneverkkojen ja yritysten sisäverkkojen toiminnasta. Kaikkien osa-alueiden päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2015, ja arvion mukaan päästöjen väheneminen kiihtyy 2020-luvulla.

ICT-alan kasvihuonekaasupäästöt maailmanlaajuisesti 2015–2030

Lähde: ICT-alan päästöennuste, ITU

 

Suomen ICT-alan kasvihuonekaasupäästöt vähäiset

Tilastokeskuksen ilmapäästötilinpidon mukaan Suomen ICT-toimiala tuotti vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä noin 19 817 tonnia CO2e. Koko Suomen kasvihuonepäästöistä ICT-alan osuus oli vain 0,04 %. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on vähentynyt merkittävästi vuosina 2009–2015 ja sen jälkeen pysynyt melko muuttumattomana.

ICT-toimialan kasvihuonepäästöt Suomessa

2011–2020 tiedot taulukkomuodossa

Lähde: Ilmapäästötilinpito, Tilastokeskus

 

Liikenne- ja viestintäministeriön ICT-ala, ilmasto ja ympäristö -raportin mukaan ICT-alan toiminnasta johtuvat päästöt liittyvät enimmäkseen alan käyttämän sähkön tuotantoon. Siksi hiilivapaan sähkön hankkiminen on keskeinen tapa pienentää alan päästöjä. Kaikki kolme Suomen suurinta teleyritystä kertovat vastuullisuusraporteissaan käyttävänsä pääasiassa hiilivapaata sähköä. Hiilivapaan sähkön lisäksi energiatehokkuuden kehittäminen on merkittävä keino alan toimijoiden päästöjen pienentämiseksi.

Lähde: ICT-ala, ilmasto ja ympäristö, LVM 2020

Oliver Pitkänen, FiComin tietopalvelu