Kaikki kaapelitiedot samasta paikasta

Yhteen paikkaan keskitetty Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot eri verkkojen fyysisestä infrastruktuurista. Se kertoo myös kaapeleiden, putkien ja muiden aktiivisten verkon osien sijainnin. Sijaintitietopalvelun tarkoituksena on parantaa ja helpottaa olemassa olevien verkkojen sijaintitietojen saatavuutta sekä vähentää verkkoinfrastruktuurille maarakennustöistä aiheutuvia vikatilanteita.

Tietopalvelu on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan. Tämän hetken tietojen mukaan organisaatiot voivat alkaa toimittaa palveluun verkkojensa sijaintitietoja loppusyksyllä 2022, ja palvelu käynnistyisi loppukeväällä 2023.

Tietojen keskittäminen ei ole ongelmatonta

Niin sanottu yhden luukun periaate on kannatettava, ja on hyvä, että sitä edistetään. Maanrakennusurakoitsijat voivat saada tarvitsemansa tiedon luotettavasti ja helposti, ja se helpottaa infrarakentajien työtä.

Valittua mallia kritisoidaan kuitenkin esimerkiksi siksi, että tällä hetkellä on jo olemassa vastaavia, joko markkinaehtoisia tai kuntien omia palveluja, joista osa jääkin käyttöön rinnakkaisiksi palveluiksi. Verkkotietojen kerääminen on hyvin kallis ja teknisesti erittäin vaativa tehtävä, mistä kertoo myös se, että hanke on myöhästynyt reilusti alkuperäisestä aikataulustaan. Lisäksi erityyppisten verkkojen omistajien erityistarpeet jäävät keskitetyssä palvelussa huomioimatta, ja verkonomistajat joutuvat järjestämään nämä heille kriittiset palvelut erillisinä.

Tietojen keskittäminen samanmuotoisena yhteen pisteeseen, niiden jatkuva siirtely ja ylläpitotoimet lisäävät todennäköisesti ongelmia. Sijaintitietojen siirtäminen toiseen koordinaatistoon ja toiselle taustakartalle on hyvin haasteellista. Esimerkiksi Sijaintitietopalvelussa käytettävät taustakartat aiheuttavat haasteita operaattoreille, jotka itse käyttävät erilaisia karttoja. Taustakartoissa on eri sijaintitarkkuudet, mikä voi aiheuttaa sen, että viestintäverkko voi toisen kartan päällä näyttää esimerkiksi olevan eri puolella tietä.

Kyberriskit lisääntyvät

Tietojen keskittäminen samanmuotoisena yhteen pisteeseen lisää todennäköisesti tietoturvariskiä sen parantumisen sijaan. Yleensä hajautettua mallia pidetään tietoturvan kannalta parempana.

On erittäin tärkeää ottaa huomioon keskitetyn mallin tietovuotoriski, koska keskitetty tietopiste sisältää merkittävän osan suomalaisen infran sijainti- ja ominaisuustiedoista. Ruotsissa infran sijainti ja ominaisuustiedot on hajautettu eri verkonomistajien tietovarastoihin. Näin kaikki tietovarastot eivät lamaannu mahdollisen kyberhyökkäyksen aikana.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole kertonut, onko Suomessa käytössä mahdollisesti vara- tai korvaavia järjestelmiä, jos kyberhyökkäys osuisi kohdalle. Olisi myös tärkeää ohjeistaa verkon omistajia, kuinka ne voivat menetellä eri tilanteissa kyberuhan minimoimiseksi.

Yhden luukun malli olisi voitu toteuttaa kuten Ruotsissa. Siellä sikäläinen viestintävirasto vastaanottaa keskitetysti tietopyynnöt urakoitsijoilta ja lähettää ne tarvittaessa eteenpäin sijaintitietopalvelun tarjoajalle kartta- tai kaapelinäyttöjä varten. Yhden luukun periaate toteutuu, ja kilpailtu, markkinaehtoinen toiminta kirittää palvelua eteenpäin. Tämä ratkaisu olisi ollut sekä tietoturvallinen että veronmaksajille ja verkonomistajille kustannustehokas.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry