Kuka päättää laittoman sisällön suodattamisesta internetissä?

Teleyrityksen rooli

Teleyritys on internetverkon ylläpitäjä, jonka roolia voi verrata tienpitäjän rooliin: tienpitäjän tehtävä on rakentaa riittävät ja hyväkuntoiset tiet ja pitää niitä kunnossa. Tienpitäjän tehtävä ei kuitenkaan ole valvoa, kuljetetaanko tietä pitkin ajavissa autoissa esimerkiksi varastettua musiikkia tai muuta rikollista aineistoa. Tämä tehtävä kuuluu poliisille. Jos operaattorilla olisi velvollisuus seurata asiakkaidensa nettiliikennettä ja puuttua siihen tarvittaessa, muuttuisi sen rooli tien ylläpitäjästä poliisiksi.

Yleisestä internetliikenteen suodattamisen oikeutuksesta päättävät muut kuin operaattorit. Suodattamista puoltavia näkökulmia ovat esimerkiksi kansalaisten turvallisuuden takaaminen, lastensuojelu ja rikollisuuden torjuminen, mutta samaan aikaan voivat toteutua myös kielteiset asiat, kuten luvallisen aineiston tai tiedon sensurointi, sananvapauden loukkaus tai yksityisyyden suojan menetys. Viestinnän luottamuksellisuudesta ja sananvapaudesta on säädetty Suomen perustuslaissa ja niiden koskemattomuus on syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Teleyritysten tehtävä on digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen, ei sisältöjen valvonta

Rikosten tutkinta ja tuomioiden langettaminen on viranomaisten tehtävä. Myös verkkopiratismin tai minkä tahansa muun rikollisen verkkoilmiön estämisestä päättää viranomainen. Teleyritykset voivat toimia viranomaisten ohjeiden mukaan myös vapaaehtoisesti esimerkiksi lasten seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua sisältävää aineistoa suodattaakseen, mutta silloinkin viranomaiset vastaavat siitä, että estettävä viestintä on juuri sitä, mitä sen pitääkin olla ja operaattoreille jää ainoastaan suodattamisen tekninen toteuttaminen. Teleyritys ei voi eikä saa olla se, joka päättää, mitä viestintää verkossa estetään.

Jos internetliikenteen suodattamiseen ryhdytään, täytyy teleyrityksen tehtävät määritellä selkeästi. Teleyritys ei itse arvioi, mikä aineisto on laitonta, eikä ole se, joka ensisijaisesti tiedottaa käyttöönotettavasta verkkotason suodatuksesta, vaan tehtävä kuuluu suodatuskehotuksen antaneelle viranomaiselle. Suodatusjärjestelmän toimivuutta on myös säännöllisesti arvioitava: jos järjestelmä ei toimi, sitä tulee kehittää, parantaa tai se tulee lopettaa.

Internetliikenteen suodattamisen eri tasojen tekniset toteutustavat johtavat eri tuloksiin

Päätelaitetason suodattamisessa suodatetaan yksittäisen tietokoneen tai esimerkiksi yrityksen palvelimeen kytkettyjen tietokoneiden internetliikennettä, jolloin suodattaminen on koneen haltijan, esimerkiksi lasten vanhempien tai yrityksessä yrittäjän vastuulla. Teleyritykset tarjoavat päätelaitetason suodatuspalveluita ja niillä suodatus on mahdollista toteuttaa tarkasti, tietokoneen haltijan toiveiden mukaisesti.

Kun internetliikennettä suodatetaan verkkotasolla, puhutaan esimerkiksi kokonaisten verkon osa-alueiden liikenteen sulkemista yleisestä internetverkosta. Verkkotasolla liikennettä voidaan suodattaa esimerkiksi ip-osoitteen mukaan, jolloin pääsy estetään vaikkapa yksittäisen yrityksen kaikille alasivuille, mutta verkkotason suodattaminen on epätarkkaa ja usein liiankin tehokasta.  Haitallista aineistoa saattaa päästä läpi tai viatonta aineistoa saattaa suodattua liikaa.

Teleyritykselle ei saa syntyä vastuuta suodatuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Yksittäisellä koneella tai palvelimella vastuu on laitteen ja liittymän haltijalla, verkkotasolla suodatuskäskyn antaneella viranomaisella.

Laillisten palvelujen tarjoamisen edellytysten parantaminen on paras tapa vähentää piratismia

Operaattorit vastustavat tekijänoikeuksilla suojatun aineiston luvatonta levittämistä eli piratismia sekä verkon muuta laitonta aineistoa ja kehittävät aktiivisesti uusia laillisia sisältöpalveluja. Paras tapa vähentää tekijänoikeuksia loukkaavien palvelujen käyttöä onkin se, että kuluttajille on tarjolla kiinnostavia, helppokäyttöisiä laillisia palveluja.

Teleyrityksen pääasiallinen tehtävä on digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen ja viestintäpalveluiden tarjoaminen eikä mikään taho pysty yksin estämään tai poistamaan piratismia tai muuta verkon rikollista ilmiötä. Arvio verkoissa siirrettävien sisältöjen laillisuudesta sekä suoritettavista toimenpiteistä kuuluu aina toimivaltaisille viranomaisille, mutta rikosten torjunnassa on tehtävä yhteistyötä, johon osallistuvat operaattoreiden, palveluntarjoajien ja viranomaisten lisäksi myös kuluttajat, siis tavalliset verkon käyttäjät.

Kuluttajat voivat osallistua laittoman aineiston leviämisen ehkäisemiseen noudattamalla verkossakin lakeja ja yhteisiä pelisääntöjä.

Mediataitoviikko on vuosittainen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n koordinoima mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Se on yritysten, viranomaisten sekä järjestöjen tapa kertoa kuluttajille fiksusta netin käytöstä ja verkon pelisäännöistä. Mediataitoviikkoa on suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa joka vuosi n. 50 kansallista organisaatiota, mukaan lukien FiCom.