Oikeuskansleri: Tekijänoikeuslain valmistelun objektiivisuus vaarantunut

Oikeuskansleri on tänään antanut ratkaisunsa FiComin tekemään kanteluun. FiCom kanteli 13.4.2022 eduskunnan oikeusasiamiehelle tekijänoikeuslain valmistelusta oikeus- ja kulttuuriministeriössä. Kantelua täydennettiin myöhemmin Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden professori Janne Salmisen oikeudellisella asiantuntijalausunnolla.

Ratkaisussaan oikeuskansleri Tuomas Pöysti kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että lainvalmistelu kuuluu ministeriöiden ydintehtäviin eikä sitä tule pääsääntöisesti ulkoistaa.  Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen on mahdollista lainvalmisteluprosessin alkuvaiheessa eli lähinnä hallituksen esityksen esivalmistelun tai perusvalmistelun aikana. Tällöinkään toimivaltaisen ministeriön ja sen virkamiesten vastuu lainvalmistelun laadusta ei poistu.

Oikeuskansleri sanoo ratkaisussaan pitävänsä opetus- ja kulttuuriministeriön menettelyä konsultin käyttämisessä hallituksen esityksen jatkovalmistelussa ongelmallisena.

Toinen asia, johon ratkaisussa kiinnitetään erityistä huomiota, on yleisiin oikeusperiaatteisiin kuuluvan puolueettomuuden ja yleensä objektiviteettiperiaatteen noudattaminen lainvalmistelussa. Oikeuskansleri on sitä mieltä, että ulkopuolisille on perustellusti saattanut syntyä epäilys virkatoiminnan täyttä puolueettomuutta ja objektiivisuutta kohtaan, kun otetaan huomioon muutettavan tekijänoikeuslain kanssa ajallisessa ja asiallisessa yhteydessä oleva konsultin antama asiantuntijalausunto vireillä olevassa oikeudenkäynnissä sekä konsultin tosiasiallinen rooli lainvalmistelussa. Käytännössä kyse oli ministeriön lainvalmistelussa käyttämän konsultin Jukka Liedeksen aiemmista sidonnaisuuksista ja hänen toiminnastaan tekijänoikeusjärjestöjen hyväksi. Hän on muun muassa antanut lausunnon Kopiostolle markkinaoikeudessa Teliaa vastaan käytävää oikeudenkäyntiä varten.

”Puolueeton lainvalmistelu on demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys. Oikeuskansleri vahvisti ratkaisussaan FiComin ja sen jäsenyritysten näkemyksen siitä, että objektiivisuus on vaarantunut tekijänoikeuslain valmistelussa”, sanoo FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

”Toimme kantelussamme esille, että tekijänoikeuslain säännös muuttui valmistelun aikana sisällöltään konsultin asiantuntijalausunnossaan esittämään suuntaan. Myös oikeuskansleri piti tätä huolestuttavana”, Ussa jatkaa.

Kuten oikeuskansleri ratkaisussaan toteaa, on lainvalmistelun riippumattomuuden ja objektiivisuuden turvaaminen erityisen tärkeää tilanteissa, joissa esiintyy huomattavia intressien ristiriitoja. Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on omassa lausunnossaan kritisoinut kovasanaisesti lakiehdotuksen valmistelua ja todennut, että lainvalmistelu on yksi keskeisimmistä ministeriöiden tehtävistä ja on selvää, ettei sitä voida ulkoistaa.

FiComin mielestä tekijänoikeussääntelyssä tulee pyrkiä yleiseen, toimivia markkinarakenteita luovaan sääntelyyn, jossa otetaan tasapainoisesti ja puolueettomasti huomioon eri osapuolten ja sidosryhmien intressit.