Onko Suomesta Euroopan 5G-esikuvaksi?

Viestintäverkot ovat yhteiskunnan välttämättömyys. Tarvitsemme nopeita yhteyksiä ja paljon datasiirtokapasiteettia. Hyvä yhteistyö viranomaisten ja toimialan kesken sekä Suomen edistyksellinen taajuuspolitiikka ovat vieneet maamme mobiiliteknologian ja 5G:n kärkimaaksi ja luoneet yrityksille mahdollisuuden mittaviin verkkoinvestointeihin. 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka puhui FiComin ja EuroISPA:n yhteisessä, Euroopan 5G-kehitystä luotaavassa webinaarissa 17.6.2022. Suomi oli ensimmäinen EU-maa, jossa 5G-taajuudet otettiin käyttöön. Nyt 5G-verkko on jo 70 prosentissa maamme kunnista, ja kotitalouksista 84 prosenttia on sen piirissä. Koko maan kattavien verkkojen lisäksi 5G-kaistaa varattiin taajuuksia jaettaessa myös paikallisverkoille mm. teollisuuden tarpeisiin. Ministeri Harakka korosti, että Euroopan kilpailukyvyn kannalta on äärimmäisen tärkeää saada kaikki EU-maat mukaan 5G-kehitykseen.

5G ei tarkoita vain nopeampia langattomia verkkoyhteyksiä, vaan myös viiveettömyyttä ja entistä suurempaa datan siirtokapasiteettia. Nämä mahdollistavat aivan uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Teollisuudelle 5G tarkoittaa aiempaa tehokkaampia prosesseja, automaatiota ja uusia tuotantomenetelmiä. Se tuo etuja myös mm. terveydenhuoltoon, liikenteeseen ja logistiikkaketjuihin.

Lisääntyvä tiedonsiirto merkitsee myös riskien kasvamista. Sekä Suomen että koko Euroopan pitää tunnistaa ja hallita viestintäverkkoihin liittyviä uhkia. Kyberturvallisuus tulee ottaa huomioon jo verkkojen suunnitteluvaiheessa, muistutti ministeri Timo Harakka. EU:n yhteinen kyberturvallisuuden kenovalikoima, 5G Toolbox, tarjoaa konkreettisia tapoja jäsenmaiden verkkojen turvallisuuden lisäämiseen. Suomi on sitoutunut noudattamaan keinovalikoiman suosituksia.

Suomen lainsäädännön mukaan tietoliikenneverkon kriittisissä osissa ei saa käyttää laitteita, jotka saattavat vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Jos tällaista havaitaan, Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus poistaa laite verkosta. Kyberturvallisuuden varmistamiseksi viranomaisten ja yksityisen sektorin jatkuva yhteistyö on elintärkeää. Äskettäin perustetulla verkkoturvallisuuden neuvottelukunnalla on tärkeä rooli eri osapuolten keskustelun mahdollistamisessa.

Samaan aikaan, kun Suomessa 5G-verkkoja rakennetaan kiivaaseen tahtiin, katse suuntautuu jo mobiiliverkkojen seuraavaan sukupolveen. Suomi on profiloitunut myös 6G-teknololgian tutkijana ja kehittäjänä. Vaikka Suomi ei voi kilpailla suurten maiden tutkimusbudjettien kanssa, etunamme on osaaminen, edelläkävijyys, ketteryys ja ennen kaikkea kykymme tehdä yhteistyötä.  6G-teknologian kehittäminen edellyttää ensin yhteistä sopimusta sen edellytyksistä, perusratkaisuista ja standardeista. Tässä kansainvälinen yhteistyö on erittäin merkittävässä asemassa.

Ministeri Harakan mielestä on tärkeää, että 6G-visio on länsimaisten arvojen ja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Esimerkiksi 5G ei vielä voi saavuttaa globaalin verkon kattavuuden tavoitetta, mutta 6G:n pitäisi se mahdollistaa. Tämä edellyttää, että myös verkkojen energiankulutusta voidaan vähentää merkittävästi, vaikka verkkolaitteiden määrä lisääntyisi.

Suomen menestymisen ratkaisevia tekijöitä ovat olleet kilpaillut markkinat, onnistunut ja aktiivinen taajuuspolitiikka sekä ennen kaikkea hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu teollisuuden ja viranomaisten välillä, tiivisti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Yhteistyö on mahdollistanut Suomen kaltaisen pienen maan rajallisten resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Tehokasta yhteistyötä tarvitaan myös kansainvälisellä ja EU-tasolla.

Ministeri Timo Harakan esityksen voit katsoa kokonaan täältä: