Operaattoreista ei saa tehdä sisältöpoliiseja

Teleyritys on internetverkon ylläpitäjä. Sen roolia on usein verrattu tienpitäjään, jonka tehtävä on rakentaa riittävät ja hyväkuntoiset tiet ja pitää niitä kunnossa. Tienpitäjän asia ei kuitenkaan ole valvoa, kuljetetaanko tietä pitkin ajavissa autoissa varastettua tavaraa tai muuta rikollista aineistoa. Tämä tehtävä kuuluu poliisille. Jos operaattorilla olisi velvollisuus seurata asiakkaidensa nettiliikennettä ja puuttua siihen tarvittaessa, muuttuisi sen rooli tien ylläpitäjästä poliisiksi.

Teleyritysten vastuuvapaus tiedon sisällöstä on niiden toiminnan perusta. Sähkökauppadirektiivissä säädellään välittäjinä toimivien palveluiden vastuusta niin, ettei pelkkää tiedonsiirtoa, välimuistiin tallentamista tai hosting-palvelua tarjoava ole direktiivin mukaisesti toimiessaan vastuussa asiakkaidensa tai käyttäjiensä palveluun tallentamasta aineistosta. Sähkökauppadirektiivissä myös selvästi kielletään yleinen valvontavelvollisuus.

Lukuisissa EU:n lainsäädäntöhankkeissa on viime aikoina pyritty lisäämään välittäjän vastuuta ja koettelemaan samalla sähkökauppadirektiivin vastuuvapausartiklojen rajoja. Esimerkiksi tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklan myötä verkkosisällön jakopalvelun tarjoajana toimiva alusta, vaikkapa Facebook, on vastuussa palvelunsa käyttäjien mahdollisista tekijänoikeuden loukkauksista täysin eri laajuudessa kuin aikaisemmin. Muita tällaisia hankkeita ovat mm. terroristisen verkkosisällön levittämisen estämiseen tähtäävä asetusehdotus (kts. FiComin lausunto), e-Evidence -asetusehdotus (lausunto) sekä kuluttajaviranomaiselle säädettävä mahdollisuus määrätä teleoperaattoreita estämään verkkosisältöä (lausunto).

Suomessa välittäjien vastuuvapauden kaventamista on ehdotettu esimerkiksi esiselvityksessä manner-Suomen ulkopuolella tapahtuvan rahapelaamisen estämiseksi. Myös sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisen yhteydessä on esitetty muutosehdotus, jossa teleyrityksen pitäisi estää asiakkaansa pääsy määräyksen kohteena olevaan aineistoon.

Uusi komissio on ilmoittanut avaavansa sähkökauppadirektiiviä sekä uudistavansa digitaalisia palveluja koskevaa sääntelyä. Digital Services Act (DSA) koskisi erityisesti internetissä toimivia verkkoalustoja (sosiaalinen media, hakukoneet, markkinapaikat, sovellusalustat) ja myös digitaalisia palveluita yleisemminkin. Toimenpiteiksi on ehdotettu esimerkiksi sitovia, tekijänoikeusdirektiivin ja AVMS-direktiivin kaltaisia huolehtimisvelvollisuussääntöjä sekä sisällön suodattamisen vaatimuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut sähkökauppadirektiivin uudistamisesta muistioluonnoksen, joka sisältää alustavia kommentteja DSA-lainsäädäntöhankkeeseen. Siinä esitetyt näkemykset ovat erittäin kannatettavia. FiCom on toimittanut omat huomionsa luonnoksesta kommenttilausunnossaan.

Asko Metsola, lakimies, FiCom