Radio-ohjelmien jakeluvelvoitteesta luopumiselle hyvät perusteet

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien lähetykset verkoissaan ilman korvausta. FiCom on jo pitkään vaatinut vanhentuneen lainsäädännön purkamista. Liikenne- ja viestintäministeriö on kuluneen kevään aikana pyytänyt siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta lausuntoja, ja nyt annetuissa lausunnoissa radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen haluavat pois muutkin.

Eurooppalaisen sähköisen viestinnän sääntelyä koskevan direktiivin mukaan ”jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- ja televisiolähetyskanavien välittämistä koskevia kohtuullisia siirtovelvoitteita sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville yrityksille, jos merkittävä määrä kyseisten verkkojen ja palvelujen loppukäyttäjiä käyttää niitä pääasiallisena keinonaan vastaanottaa radio- ja televisiolähetyskanavia”. Jäsenvaltioiden tulee tarkastella velvoitteiden oikeasuhtaisuutta vähintään viiden vuoden välein. Edellinen arvio on vuodelta 2016.  Koska Suomessa tarkastelua ei tehty sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistuksen yhteydessä vuonna 2020, se olisi pitänyt tehdä viimeistään vuonna 2021.

Siirtovelvoitetta koskevaan arviomuistioon runsaasti lausuntoja

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi arviomuistionsa nyt keväällä 2022 ja ehdottaa, että Yleisradion televisio-ohjelmistoja koskeva siirtovelvoite säilytettäisiin ennallaan. Myös yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjiä koskeva velvoite säilyisi, mutta siirtovelvoitetta ei ehdoteta laajennettavaksi. Radio-ohjelmistojen osalta arviomuistiossa esitetään perusteita sekä velvoitteen säilyttämisen että purkamisen puolesta, ja esitetään asiassa vaihtoehtoisia etenemistapoja.

FiCom on kaapelitelevisio-operaattoreina toimivine jäsenyrityksineen vaatinut siirtovelvoitteiden kokonaan purkamista jo vuosia. Myös ministeriön arviomuistiosta antamassaan lausunnossa FiCom on vaatinut Yleisradion televisio-ohjelmistoja koskevan siirtovelvoitteen kumoamista, koska teledirektiivin mukaisia edellytyksiä sille ei enää ole. Yleisradiolain myötä Yleisradiolla on velvollisuus tuoda julkisen palvelun televisio-ohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin, joten sen on myös hankittava kaikki oikeudet kaikkiin jakeluteihin. Vastaavasti myös radio-ohjelmistojen siirtovelvoite tulee purkaa kokonaan.

FiCom ei ole yksin radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen purkamisvaatimusten kanssa. Lausuntopalveluun antamassaan lausunnossa myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficom katsoo, että radio-ohjelmistoja koskevan siirtovelvoitteen purkamiselle on olemassa nopean laajakaistan edistämiseen liittyvät perusteet. Nopean laajakaistan edistäminen on sekä EU:ssa että kansallisesti nostettu keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi yhteiskunnan digitalisaation mahdollistajana. Nopeiden laajakaistaliittymien tarjoaminen kaapeliverkossa edellyttää riittävän taajuuskapasiteetin kohdentamista laajakaistapalvelulle. Traficom toteaa lausunnossaan lisäksi, että radion kuuntelu kaapeliverkon kautta on kaapelitelevision katseluun verrattuna marginaalista, ja saatavilla on myös korvaavia kuuntelutapoja. Myös FiCom kiinnitti huomiota samaan omassa lausunnossaan. Yleisradion esille nostamaa vaaratiedotteiden tavoittavuutta kaapeliradion välityksellä voidaan pitää Traficomin mukaan hyvin marginaalisena verrattuna muihin tiedotuskanaviin.

SANT, Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto ry, piti omassa lausunnossaan tärkeänä, että yhteisantenniverkkoja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti. Radio-ohjelmien jakeluvelvoitteeseen olisi SANT ry:n mukaan hyvä tuoda joustavuutta silloin, kun yhteisantenniverkko on liitetty kaapeli-tv-verkkoon, ja verkossa tarjotaan laajakaistapalveluita. Näin ollen myös SANT ry:n mukaan sellaisessa kaapeli-tv-verkkoon liitetyssä kiinteistössä, jossa tarjotaan kaapelilaajakaistapalveluita, voitaisiin harkita radio-ohjelmien jakeluvelvoitteesta luopumista tietyin reunaehdoin.

Lausuntoaika päättyi 25.3.2022, ja liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut tarkastelevansa tilannetta saamansa lausuntopalauteen pohjalta. Lausuntoyhteenveto on julkaistu ministeriön sivuilla 20.4.2022. Arviomuistiossa ei valitettavasti otettu lainkaan kantaa kustannuskysymyksiin, vaikka niihin on vaadittu muutosta. FiComin mielestä kaikkia jakeluteitä tulee lainsäädännössä kohdella tasapuolisesti, ja televisioyhtiöiden tulee maksaa operaattoreille siirtokapasiteetin käytöstä kohtuullinen korvaus. Toiveissa tietenkin on, että ministeriössä otetaan myös kustannuskysymykset harkintaan. Siirtovelvoitteiden käsittelyn aikataulu on tällä hetkellä vielä auki.

FiCom on pyytänyt emeritusprofessori Kaarlo Tuorilta asiantuntijalausuntoa mm. siirtovelvoitteisiin liittyvistä perusoikeusongelmista.

Asko Metsola, lakimies, FiCom