Roaming-sääntelyä tulee jatkaa

Eurooppalaiset voivat matkustaessaan toisessa EU- tai Eta-maassa käyttää matkaviestinpalveluja joko samalla hinnalla kuin kotimaassaan tai pienellä lisämaksulla, joka lisätään kotimaan hintaan. Nykyinen verkkovierailusääntely tuli voimaan vuonna 2017. Tämän vuoden helmikuussa Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa uudeksi verkkovierailuasetukseksi.

FiCom totesi lausunnossaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle, että se pitää roaming-sääntelyn jatkamista tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Sääntelyinstrumenttina tulee jatkossakin olla asetus. 

Sääntely on kuitenkin edelleen paikoin erittäin monimutkaista, mikä aiheuttaa yrityksille tulkintaepäselvyyksiä ja kuluttajalle vaikeuksia ymmärtää, miten eri palveluiden käyttötilanteet eroavat toisistaan. Sääntelyä tulisikin jatkovalmistelussa selkeyttää ja yksinkertaistaa.  Tärkeintä on jatkaa enimmäistukkuhintasääntelyä ja kohtuullisen käytön politiikkaa (Fair Use Policy, FUP). Myös kestävyysmekanismi tulee säilyttää.

KYLLÄ rohkeammalle enimmäistukkuhinnan alennukselle –  EI komission delegointivaltuuksille ja sopimuspakolle

Enimmäistukkuhintaa tulisi alentaa huomattavasti ehdotettua enemmän. Se pitäisi tehdä myös ehdotettua nopeammassa aikataulussa ja jatkuvasti, esimerkiksi vuosittain. Nyt annetun ehdotuksen mukaan tukkuhinnat eivät alenisi enää vuoden 2025 alun jälkeen, vaikka sääntely olisi voimassa määräaikaisena kymmenen vuotta. Datan käyttö kasvaa kuitenkin koko ajan merkittävästi, joten tukkuhintaa koskevaa ehdotusta on muutettava. Nyt esitetyt enimmäishintasääntelyn välitarkasteluajat eivät ole riittäviä. Enimmäistukkuhintojen alentamien lisää kilpailua ja on myös kuluttajien edun mukaista.

FiCom suhtautuu kriittisesti ehdotukseen siirtää toimivaltaa komissiolle tukkuhintojen enimmäistason asettamisesta komission delegoidulla säädöksellä. Jos toimivaltaa siirretään komissiolle, tulee tällaisen valtuutuksen tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto olla määritelty tarkkarajaisesti ja täsmällisesti, eikä delegoiduilla säädöksillä voisi muuttaa lainsäädännön keskeisiä osia.

Kohtuullisen käytön enimmäismäärää pitää myös rajoittaa, sillä enimmäistukkuhintasääntely on johtanut siihen, että rajattomien liittymien tiedonsiirtokiintiöt ovat todella suuria.

Komission ehdotukseen lisätyt uudet palveluiden laatu- ja nopeusvaatimusvaatimukset ovat ymmärrettäviä. Tarkoitus on, että käyttäjät saisivat kotimaan liittymäänsä vastaavat palvelut myös ulkomaan operaattorilta. Ehdotuksen mukaan laatuvaatimukset tulee täyttää ainoastaan tilanteissa, joissa se on teknisesti mahdollista.

Keskeistä on, että kotiverkko-operaattorille ei synny mitään vastuita tai sanktioita palveluiden laadusta niiden ulkomaan käytön aikana. Kuten valtioneuvosto, myös FiCom katsoo, ettei säännöksillä tulisi rajoittaa teleyrityksen mahdollisuuksia tehdä kaupallisesti kannattavia verkkovierailusopimuksia. Sääntely ei saa johtaa sopimuspakkoon vain tiettyjen palvelujen laatu- ja nopeusvaatimusten täyttävien ulkomaisten verkko-operaattoreiden kanssa.

Sääntely koskemaan vain ihmisten, ei laitteiden välistä viestintää

Verkkovierailusääntely koskee nimenomaan ihmisten välistä viestintää silloin, kun he oleskelevat ulkomailla väliaikaisesti. Laitteiden väliseen viestintään, eli ns. M2M-palveluihin, verkkovierailusääntely sopii huonosti, eikä ehdotuksessa ole huomioitu näihin palveluihin liittyviä haasteita.

Lähtökohtaisesti olisi selkeintä jättää M2M-palveluihin liittyvä pysyvä roaming-käyttö tämän sääntelyn ulkopuolelle. M2M-palvelut tulee kuitenkin sallia sopimusperusteisesti, jolloin operaattorit voivat joustavasti sopia ehdoista.

Nyt voimassa oleva sääntely päättyy kesäkuun lopussa 2022, joten uuden asetuksen pitäisi tulla voimaan heinäkuussa 2022, ja se olisi voimassa 10 vuotta.

Marko Lahtinen, lakiasioiden päällikkö, FiCom ry