Sähkökauppadirektiivin perusperiaatteet säilytettävä

Euroopan unioni aikoo päivittää sähköisestä kaupankäynnistä annettua direktiiviä, joka on jo 20-vuotias. Komissio on ryhtynyt valmistelemaan digitaalisia palveluja koskevaa horisontaalista sääntelyä työnimenään Digital Services Act.

Lainsäädännön ajantasaistaminen on ehdottomasti tarpeen, mutta julkisuudessa on sen yhteydessä esitetty puheenvuoroja, jotka käytännössä johtaisivat sähkökauppadirektiivin perusperiaatteiden romuttamiseen. Esimerkiksi direktiivin sisältyvä välittäjien vastuuvapaus on ollut eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen perusta. Jos tämä rapautuu, eurooppalaisen ICT-alan kyky vastata kansainväliseen kilpailuun heikentyy olennaisesti.

ICT-ala on yksi Euroopan talouden peruspilareista, ja sen panos tulee olemaan ensiarvoisen tärkeä myös COVID-19-kriisistä toipumisessa. Päättäjien on varmistettava selkeät, tasapainoiset ja tulevaisuuden ratkaisuja tukevat puitteet, joissa Euroopan vahva digitalous voi kasvaa ja kukoistaa.

Edelläkävijämaita kuunneltava

Neuvostossa Digital Services Actia käsitellään ensimmäisen kerran perjantaina 5.6. pidettävässä televiestintä- ja tietoyhteiskuntatyöryhmässä. Tätä varten komissio pyysi digitaalisesti edistyneitä, ns. D9+-maita (Suomen lisäksi Tanska, Ruotsi, Alankomaat, Luxemburg, Belgia, Iso-Britannia, Irlanti ja Viro sekä Tšekki ja Puola) ilmaisemaan oman kantansa.

Maiden julkaisemassa non-paperissa korostetaan sähkökauppadirektiivin perusperiaatteiden, kuten alkuperämaaperiaatteen, yleisen monitoroinnin kiellon sekä välittäjien vastuuvapauden tärkeyttä, mutta niitä pitäisi maiden mielestä myös modernisoida.

D9+-maiden mukaan kaikkien uusien sääntelyehdotusten tulisi perustua paremman sääntelyn tavoitteisiin tasapainoisen ja oikeasuhtaisen sääntelyn varmistamiseksi.

Raportteja eri valiokunnilta

Neuvoston ja komission valmistelun lisäksi myös parlamentin valiokunnat ovat julkaisseet omia raporttejaan lainsäädäntöhankkeesta. Sisämarkkinoiden ja kuluttaja-asioiden valiokunta julkaisi oman raporttinsa 24.4. Siinä maltalainen raportööri Alex Agius Saliba tähdentää sähkökauppadirektiivin perusperiaatteiden säilyttämisen tärkeyttä. Hän puolustaa myös internetin anonymiteettia ja vaatii sääntelyä vilpillisiin poistopyyntöihin reagoimiseksi

Raportissa on myös huolestuttavia ehdotuksia, jotka voivat merkittävästi lisätä palveluntarjoajien kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaiden tuntemiseen liittyvät vaatimukset sekä online-kauppapaikkojen poistopyynnöille ehdotettavat tiukat aikarajat.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 29.4. julkaistussa raportissa belgialainen Euroopan parlamentin jäsen Kris Peeters huomauttaa aiheellisesti, että automaattinen suodatus voi johtaa sananvapauden rajoittamiseen. Myös Peeters on sähkökauppadirektiivin perusperiaatteiden säilyttämisen kannalla, samoin kuin saksalainen europarlamentaarikko Tiemo Wölken oikeudellisten asioiden valiokunnan 22.4. julkaistussa raportissa.  Wölkenin mukaan internetiin ladatun aineiston laillisuuden ratkaiseminen kuuluu tuomioistuimille ja viranomaisille, vaikka samalla ehdottaakin kaikille, siis myös pienille ja keskisuurille, alustoille pakollisia avoimuusraportteja ja suhteettoman suuria sanktioita.

Välittäjien vastuuvapaus keskeistä

FiCom on tuonut näkemyksiään aktiivisesti esiin Suomen kantaa muodostettaessa ja toiminut myös yhdessä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa. Tietoyhteiskunnan palvelujen välittäjien ehdollisen vastuuvapauden säilyttäminen on FiComin mielestä ensiarvoisen tärkeää sähkökauppadirektiivin sääntelyä uudistettaessa.

Sääntelyn tulee mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut ja innovaatiot lisäämättä tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Lainsäädännön valmistelun tulee olla laaja-alaista, ja siinä tulee sovittaa yhteen teollisuuden, palveluntarjoajien sekä kuluttajien tarpeet.

Asko Metsola, lakimies, FiCom