Suomen muistioluonnos sähkökauppadirektiivin uudistamisesta kannatettava

Uuden komission tarkoituksena on uudistaa digitaalisia palveluja koskevaa horisontaalista sääntelyä. Lainsäädännön työnimenä komissiossa on Digital Services Act ja se koskisi erityisesti internetissä toimivia verkkoalustoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut sähkökauppadirektiivin uudistamisesta muistioluonnoksen, joka sisältää alustavia näkemyksiä DSA-lainsäädäntöhankkeeseen. Luonnoksessa esitetyt näkemykset ovat lähtökohtaisesti erittäin kannatettavia. FiCom on toimittanut omat huomionsa luonnoksesta ministeriöön kommenttilausunnossaan.

Muistion mukaan sääntelyn tulee mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut ja innovaatiot lisäämättä tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Lainsäädännön valmistelun tulee olla laaja-alaista siten, että siinä tulee sovittaa yhteen teollisuuden, palveluntarjoajien sekä kuluttajien tarpeet. Alkuperämaaperiaate tulee ministeriön muistioluonnoksen mukaan säilyttää tulevassa sääntelyssä pääperiaatteena ja nykyinen perusajatus internetin erilaisten toimijoiden ehdollisesta vastuuvapaudesta säilyttää. Suunnitellussa sääntelyssä ei tule vaatia, että sisällön välittäjät joutuisivat yleisesti valvomaan sisältöjen lainvastaisuutta.

Lukuisat lainsäädäntöhankkeet niin Suomessa kuin EU:ssakin pyrkivät lisäämään välittäjän vastuuta ja koettelevat sähkökauppadirektiivin vastuuvapausartiklojen rajoja, joten FiCom pitää tietoyhteiskunnan palvelujen välittäjien ehdollisen vastuuvapauden säilyttämistä ensiarvoisen tärkeänä sähkökauppadirektiivin sääntelyä uudistettaessa. Välittäjien vastuuvapaus on ollut eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen perusta. Jos tämä perusta rapautuu, heikentyy eurooppalaisen ICT-alan kyky vastata kansainväliseen kilpailuun olennaisesti.

Laittomaan sisältöön tulee puuttua sen lähteellä, eli toimivaltaisten viranomaisten tulee aina ensisijaisesti ryhtyä toimenpiteisiin laittoman sisällön lisännyttä käyttäjää tai verkkoalustaa vastaan. Ainoastaan siinä tapauksessa, että käyttäjä tai alusta eivät tee mitään sisällön poistamiseksi, lainvalvontaviranomainen voi viimesijaisena keinona pyytää välittäjää puuttumaan asiaan.  Verkkopalveluiden on kuitenkin mahdotonta puuttua kaikkeen käyttäjiensä palveluihin lisäämään laittomaan sisältöön. Välittäjälle ei saa luoda velvoitteita, joiden toteuttaminen on mahdotonta tai taloudellisesti kohtuutonta.

Asko Metsola, lakimies, FiCom