Tampere – kohti älykkäämpää kaupunkia

Teksti: Harri Airaksinen, toimitusjohtaja, Business Tampere

Smart Tampere on kaupungin strateginen kehitysohjelma, joka tekee Tampereen kaupungista yhä älykkäämpää, kestävämpää ja sujuvampaa niin kaupunkilaisille kuin yrityksille ja tutkimus- ja oppilaitoksillekin. Ohjelma edistää digitalisaatiota, liiketoiminnan ekosysteemejä ja kestävää kehitystä tuottamalla digitaalisia palveluita, jotka helpottavat arkea, lisäävät hyvinvointia ja turvallisuutta.

Harri Airaksinen, toimitusjohtaja, Business Tampere

Kehitystyötä tehdään yhteistyössä erilaisten kokeilujen, hankkeiden ja projektien avulla. Eri alustoilla tehtävät kokeilut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kehittää ja testata uusia ratkaisuja, saada referenssejä ja mahdollisuuden mainostaa ratkaisujaan kansainvälisesti.

Ohjelma toteuttaa Tampereen kaupungin tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä sekä pyrkii vahvistamaan Tamperetta kansainvälisesti vetovoimaisena asiantuntijuuskeskittymänä.

Automaattiliikenteen testialueen tuotteistaminen Hervantaan alueella olevaa 5G-testiverkoa hyödyntäen

 
Tampereella kehitetään autonomisten ajoneuvojen testialustaa, joka hyödyntää alueella olevaa Towards –5G-testiverkkoa. Verkko hyödyntää Tampereen katuvalo- ja kuituinfrastruktuuria ja mahdollistaa erittäin pientä viivettä ja reunalaskentaa hyödyntävien sovelluksien kehittämisen. Alustaa hyödynnetään älykkäiden liikkumisratkaisujen kehittämisessä ja se on kolmansien osapuolien käytössä. Tuotteistetun alustan arvioidaan olevan toiminnassa kesällä 2022. Testialusta palvelee autonomisen ja älykkään liikkumisen parissa toimivia yrityksiä.

Suljetuilla alueilla olevia Tason 4 automaattisen liikenteen testialueita löytyy kansainvälisesti mutta osana normaalia kaupunkiympäristöä toimivat Tason 4 -automaattiliikenteen testialueet ovat harvinaisempia. Tampereelle tuotteistettava Tason 4 testialue vahvistaa kansainvälisesti tunnustettua Tampereen seudun asemaa ja kilpailukykyä älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen sektoreilla. Testialueen myötä myös Tampereen ja seudun toimijoiden kansainvälinen houkuttelevuus yhteistyökumppanina paranee.  

Testialueelta saatavat kokemukset edesauttavat kaupunkikehitystä ja –suunnittelua. Tampere on mukana laajassa yhteiseurooppalaisessa COST WISE-ACT työryhmässä sekä Horisontti2020 hankkeessa WE-TRANSORM, joiden tarkoitus on evaluoida ja arvioida autonomisen liikkumisen käyttäjävaatimuksia ja hyväksyttävyyttä sekä käyttäjien että työntekijöiden näkökulmasta. Hervannan testialue edesauttaa, että kaupunkilaiset tottuvat ajatukseen autonomisesta ajamisesta. Automaattiseen ajamiseen liittyviä mahdollisia pelkoja ja ennakkoluuloja on mahdollista lieventää erilaisten kokeilujen avulla

Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa vuosille 2017–2021 on asetettu tavoitteeksi, että Tampere on teknologisen kehityksen mallikaupunki. Yhtenä teknologisen kehityksen painopistealueena on älyliikenne ja autonominen liikkuminen. Tason 4 automaatioliikennettä on tarkoitus soveltaa ensimmäisessä vaiheessa automaattisesti liikkuvissa busseissa, ja tavoitteena on saada robottibussit käyttöön vaiheittain vuoden 2021 aikana esimerkiksi hoitamaan raitiotien syöttöliikennettä. Hervannan Tason 4 testialueen tuotteistaminen palvelee näitä tavoitteita. 

IoT-alusta

Erilaiset IoT-ratkaisut kehittyvät tällä hetkellä nopeasti, ja kaupunkien tarpeisiin löytyy lukuisia valmiita tai kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa merkittävästi kaupunkien operatiivista toimintaa.  Erityisesti erilaisissa still- tai videokuvien käsittelyä sekä tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävissä ratkaisuissa nähdään paljon potentiaalia. Niiden avulla voidaan esimerkiksi ennakoida kunnossapidon tarpeita tai tarjota tarkempaa ja reaaliaikaisempaa mittaustietoa monista eri lähteistä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Tämä mahdollistaa kustannussäästöt, ja samanaikaisesti voidaan myös useissa tapauksissa parantaa kaupunkilaisten palvelujen laatua.

Tampereen kaupunki toteutti IoT-alustan, ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän ja kaupunkiympäristön tilannekuvasensoroinnin hankinnan viime vuoden lopussa. Tavoitteena on hyödyntää IoT-alustaa yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Yritykset voivat testata alustalla omia ratkaisujaan, ja kokeilujen avulla tullaan luomaan uusia käyttötapoja ja sovelluksia avoimien rajapintojen kautta.

Tampereen IoT-alustahankinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenetelmällä ja se on ehdolla Kuntaliiton Taidokas hankinta -kilpailuun. Hankintaa edeltävässä vaiheessa toteutettiin avoin markkinakeskustelu, johon kuului yleisiä kyselyjä, avoin seminaari sekä keskusteluja kasvokkain. Tarjouskilpailu kilpailukeskusteluna aloitettiin vuoden 2019 syksyllä ja hankinta saatiin päätökseen vuoden 2020 lopussa. Pohjatyö hankintaan tehtiin jo vuonna 2018, jolloin järjestettiin Enlighten Tampere –hackathon valaistusverkon innovatiiviseen käyttöön liittyen.