Tekijänoikeusasioiden vastuuministeriö vaihdettava

Euroopan unionin tekijänoikeus- ja verkkolähetysdirektiivit kansallisesti täytäntöön paneva tekijänoikeuslain uudistus tulee poikkeuksellisen valmistelun jälkeen voimaan 3.4.2023. Lopulta sivistysvaliokuntakin päätyi mietinnössään myöntämään, ettei valittu sääntelyratkaisu selkeytä esimerkiksi alkuperäisen lähettämisen ja edelleen lähettämisen määrittelyä ja siihen liittyvää tekijänoikeuskorvauksia koskevaa ongelmaa.

Tekijänoikeuslain valmistelu opetus- ja kulttuuriministeriössä sai erittäin kovaa kritiikkiä oikeuskanslerilta, joka totesi, että lain valmistelu on ollut puolueellista ja puutteellista. Myös perustuslakivaliokunta kiinnitti valmisteluun huomiota ja piti sitä poikkeuksellisena.

Tulevissa hallitusneuvotteluissa tulee harkita tekijänoikeuslainsäädännön valmistelun siirtämistä työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle. Tällöin tekijänoikeusasioita hoidettaisiin osana aineettomien oikeuksien sääntelykokonaisuutta ja innovaatiopolitiikkaa. Tekijänoikeuslainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että sillä edistettäisiin sisältöjen tuotantoa ja niiden jakamista. Samalla vahvistettaisiin tekijänoikeuskysymysten asemaa elinkeinopolitiikan osana.

Vaihtoehtoisesti tekijänoikeusasiat voitaisiin valmistella myös oikeusministeriössä, jossa on vahvaa sopimusoikeuden ja perusoikeuksien osaamista. Hyvällä valmistelulla ja asiaankuuluvalla hallinnollisella osaamisella tämänkertainenkin lainsäädännöllinen sotku olisi ollut vältettävissä.

EU-maissa tekijänoikeuskysymykset eri ministeriöissä

Tekijänoikeusasioiden valmistelu muualla kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä ei ole kansainvälisesti lainkaan poikkeuksellista. Lukuisissa muissa EU-maissa on päädytty toisenlaiseen ratkaisuun.

Esimerkiksi Itävallassa, Ruotsissa, Saksassa, Unkarissa, Virossa ja paikoin Alankomaissakin tekijänoikeusasiat hoidetaan oikeusministeriössä. Irlannissa, Kyproksella, Maltalla ja Sloveniassa tekijänoikeusasiat kuuluvat elinkeinoministeriöön ja Belgiassa sekä Luxemburgissa valtiovarainministeriöön.

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksessä tekijänoikeus on mainittu vain yhtenä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston toimialaan kuuluvista kymmenestä asiaryhmästä, joista muut ovat selkeästi ministeriön toimialaan kiinteämmin kuuluvia. Myöskään mitkään tekijänoikeuslaissa opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviksi yksilöidyistä asioista eivät edellytä tekijänoikeuslainsäädännön valmistelun pitämistä ministeriössä.

Vaalien jälkeen riittää korjattavaa

Sivistysvaliokunta piti mietinnössään tärkeänä, että alkuperäisen ja edelleen lähettämisen määrittelemiseen liittyvät epäselvyydet ratkaistaan viimeistään uudistuksen ns. kakkospaketissa, jotta niiden merkitys tekijänoikeuksien kannalta saadaan selkeytettyä. Lisäksi verkkolähetysdirektiivin kansallisen sääntelyn vaikutukset tulee arvioida kaikkien sääntelyn vaikutuspiirissä olevien tahojen näkökulmista. Tässä työssä eri ministeriöiden, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön, välinen saumaton yhteistyö on valiokunnan mukaan ensiarvoisen tärkeää.

Myös eduskunta edellytti vastauksensa ensimmäisessä lausumassa, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslain toimivuutta ja sen vaikutuksia eri toimijoille. Tämän lisäksi on tarkasteltava, miten sääntelyn tulkinta- ja soveltamiskäytännöt vaikuttavat perusoikeuksiin ja millaisia määrittelytarpeita on erityisesti alkuperäisen ja edelleen lähettämisen suhteen. Myös talousvaliokunta kiinnitti huomiota lain puutteelliseen vaikutustenarviointiin.

Tekijänoikeuslain hallituksen esitys muuttui OKM:ssä valmistelun aikana huomattavasti. Liikenne- ja viestintävaliokunnan mukaan muutokset pääosin heikensivät sananvapauden, tutkimuksen vapauden ja opetuksen vapauden sekä käyttäjien oikeuksien ja teknologiateollisuuden asemaa. Useilta osin muutokset paransivat tekijänoikeusjärjestöjen asemaa, mutta saattoivat jopa heikentää tekijöiden asemaa.

Epäselvä lakipaketti kaipaa kokonaisuudistusta

Perustuslakivaliokunta on jo 2000-luvun alussa todennut, että tekijänoikeuslaki on siihen eri syistä tehtyjen lukuisten osittaismuutosten seurauksena muodostunut varsin mutkikkaaksi ja vaikeaselkoiseksi.

Niin sivistysvaliokunta, perustusvaliokunta kuin liikenne- ja viestintävaliokuntakin pitävät tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistusta tarpeellisena. Uudistus on tehtävä useamman ministeriön yhteistyönä ja avoimesti, jotta tarvittava tasapainon saavutetaan. Eduskunta edellyttikin vastauksensa kolmannessa lausumassa, että valtioneuvosto arvioi tekijänoikeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeen tekijänoikeusjärjestelmän läpinäkyvyyden sekä lainsäädännön selkeyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi.

Asko Metsola, lakimies, FiCom