Televisiokanavien jakelun nykytila on säilytettävä

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsittelee 15.2.2023 kokouksessaan HE:tä laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta vetoaa valiokuntaan, että se ottaisi asiaa käsittelevässä mietinnössään selkeän kannan siihen, että lakimuutoksella ei ole tarkoitus muuttaa televisiokanavien jakelun ja oikeuksien hankkimisen nykytilaa:

Arvoisa sivistysvaliokunta

Hallituksen esityksen televisiotoimintaan vaikuttavat pykälät ovat epäselviä ja ne on valmisteltu virheellisesti vain konsultti- ja virkamiestyönä ilman mahdollisuutta lausua. Niistä ei ole tehty myöskään vaikutusten arviointia.

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta ja allekirjoittaneet tahot pitävät välttämättömänä markkinoiden toimivuuden turvaamiseksi, että televisiokanavien jakelun nykytila säilytetään. Jos sivistysvaliokunta ei tee muutoksia hallituksen esityksen pykäliin LiVin ehdottamalla tavalla esitämme, että sivistysvaliokunta toteaa mietinnössään seuraavaa:

Valiokunta toteaa, että lakimuutoksella ei ole tarkoitus kaventaa alkuperäisen lähettämisen 25 f §:n soveltamisalaa eikä muuttaa televisiokanavien jakelun ja oikeuksien hankkimisen nykytilaa. Valiokunta pitää tarpeellisena selkeyttää alkuperäisen ja edelleen lähettämisen käsitteitä. Alkuperäistä lähetystä toteuttaessaan lähettäjäyhtiöt voivat käyttää alihankkijoita ja hyödyntää erilaisia verkkoja. Vapaasti vastaanotettavien kanavien lähettämisessä käytetty teknologia tai jakelutapa antenni-, kaapeli- tai yhteisantenniverkoissa ei tee kotimaisten kanavien jakelusta lähtökohtaisesti edelleen lähettämistä. Direktiivi edellyttää teknologianeutraalia sääntelyä – antenniverkko kattaa koko Suomen alueen ja kaapeli- ja muut tekniset verkot (esim yhteisantenniverkot) ovat vaihtoehtoinen tapa vastaanottaa ja katsoa kanavia Suomessa. Oma antenni on käytännössä vain omakotitaloissa.

Direktiivin mukaan teknistä välittämistä ei katsota edelleen lähettämiseksi. Määrittävää alkuperäiselle lähettämiselle on myös, että oikeudenhaltijat ovat luovuttaneet lähettäjäyrityksille tarvittavat oikeudet ja oikeudenhaltijoille on korvattu käytöstä (tämä on vahvistettu myös EU-käytännössä C-138/16 – AKM, 28-30 kohta). Tekijöillä ja oikeuksien käyttäjillä kuten tv-yhtiöillä tulee edelleenkin olla oikeus sopia ensisijaisesti suoraan keskenään oikeuksien käytöstä kaikissa jakeluteissä, kuten talousvaliokunta on lausunnossaan edellyttänyt. On huomioitava, että myös perustuslakivaliokunta on ottanut lausunnoissaan kantaa kaksinkertaisten korvausten perusteettomuuteen (PeVL 7/2005 vp ja PeVL 64/2014) toteamalla muun muassa seuraavaa: ”Tekijän oikeus saada korvaus alkuperäisen ohjelman lähettäjäyrityksen lisäksi myös ohjelmaa jakavalta teleyritykseltä ylittää valiokunnan mielestä sen, mihin tekijällä tulee kohtuudella olla tällaisessa tilanteessa oikeus”.

Kunnioittavasti

Yleisradio
MTV
Sanoma
DNA
Telia
Elisa
Medialiitto
FiCom
Keskuskauppakamari
Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta on laaja yhteenliittymä yrityksiä ja yhteisöjä, jotka käyttävät toiminnassaan tekijänoikeuden suojaamia luovia sisältöjä. Tekijänoikeuksien neuvottelukunnan työhön osallistuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Teknologiateollisuus ry, Medialiitto ry, Kirjakauppaliitto ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Keskuskauppakamari, Suomen yrittäjät ry, RadioMedia ry, Suomen Hiusyrittäjät ry, Suomen Taksiliitto ry, Marketing Finland ry, Filmikamari ry, Finnet-liitto ry, DNA Oyj, Elisa Oyj, Telia Company Abp, Kirkkohallitus, Alma Media Oyj, Sanoma Media Finland Oy, MTV Oy ja Yleisradio Oy.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lakimies Kai Massa.