Verkkoalustoja sääntelevät kymmenet lait

Julkisuudessa esitetään usein, että lainsäädäntö ei rajoittaisi teknologia-alaa ja kansainvälisten suurten digiyritysten toimintaa. Todellisuudessa Euroopan ulkopuolisten alustapalveluiden tulee noudattaa sekä kansallista että EU-sääntelyä kotimaastaan riippumatta.

Esimerkiksi Googleen kohdistuu tällä hetkellä useita kymmeniä, muun muassa tietosuojaa, tekijänoikeuksia, kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä laitonta sisältöä koskevia säädöksiä, joiden noudattaminen on edellytyksenä Suomessa ja EU:ssa toimimiselle.

Alustapalveluita koskevia säädöksiä (ei tyhjentävä listaus)

Tietosuoja

– Yleinen tietosuoja-asetus GDPR

– Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY eli ns. ePrivacy-direktiivi

Tekijän- sekä teollisoikeudet

– Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY

– Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnasta 2004/48/EY eli ns. Enforcement-direktiivi

– Tekijänoikeuslaki

– Tavaramerkkilaki

– Patenttilaki

– Mallioikeuslaki

– Toiminimilaki

– Hyödyllisyysmallioikeudesta, yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetut lait

– Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa

– Suomessa vielä implementoimatta oleva DSM-direktiivi

Kuluttajansuoja

– Direktiivi 93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (sopimusehtodirektiivi)

– Direktiivi 98/6/ETY kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa 

– Direktiivi 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 

– Direktiivi 2011/83/EU kuluttajan oikeuksista

– Edellä mainittuja muuttanut direktiivi (EU) 2019/2161 eräiden kuluttajansuojadirektiivien muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (ns. Omnibus-direktiivi)

– Asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä (EU) 2017/2394 eli ns. CPC-asetus

– Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista

– Digisopimusdirektiivi

Tuotevastuu

– Markkinavalvontalaki

– Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettu laki

Laitonta sisältöä sekä laajemmin välittäjänvastuuta koskevat säädökset

– Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä EU:n sisämarkkinoilla koskeva direktiivi 2000/31/EY eli ns. sähkökauppadirektiivi

– Videonjakoalustojen tarjoajista (audiovisuaalisista mediapalveluista) annettu direktiivi 2010/13/EU eli ns. AVMS-direktiivi

– Sähköisen viestinnän palveluista annettu laki, SVPL

 – Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivia välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettu asetus (EU) 2019/1150

– Laki verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä

– Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

– Asetus verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta

Lisäksi EU-lainsäädäntöprosessissa on parhaillaan käsittelyssä verkkoalustojakin koskemaan tulevat

– ePrivacy-asetus

– Digipalvelusäädös

– Digimarkkinasäädös

Asko Metsola, lakimies, FiCom