Viranomaisten avustamisesta tehtävä kokonaisarviointi

Teleyritysten täytyy avustaa viranomaisia nykyään yhä enemmän. Tämä lisää yritysten työtaakkaa ja kustannuksia, joita valtio ei kuitenkaan kokonaisuudessaan korvaa. Viranomaisille annettujen tietojen käsittely- ja luovutusedellytykset olisi arvioitava kokonaisuudessaan mahdollisimman pian.

Pykälä, jolla säädellään viranomaisten avustamisesta saatavia korvauksia, sai nykyisen muotonsa tietoyhteiskuntakaaressa vuonna 2013. Suurimpana muutoksena aiempaan oli, että järjestelmien, laitteistojen ja ohjelmistojen käytöstä aiheutuvia henkilöstökuluja ei enää korvattaisi. Liikenne- ja viestintävaliokunta piti aikanaan kustannusjärjestelyä melko poikkeuksellisena, mutta esityksessä mainituin perustein hyväksyttävänä.

Velvoitteet lisääntyvät – kustannukset kasvavat

Sen jälkeen, kun tietoyhteiskuntakaari ja heikennys kustannusten korvaamisessa tulivat voimaan, on teleyrityksille kuitenkin asetettu lukuisia lisävelvoitteita. Kustannusjärjestelyä ei enää voi pitää hyväksyttävänä – jos se sellainen koskaan on ollutkaan.

Esimerkiksi poliisi- ja pakkokeinolakeja on viime vuosina muutettu lukuisia kertoja. Huomattavin muutos lienee siviilitiedustelua koskevat poliisilain uudet pykälät sekä sotilastiedustelusta annettu laki, jotka tulivat voimaan kesäkuussa 2019. Myös Tullille ja Rajavartiolaitokselle on säädetty uusia, salaista tiedonhankintaa koskevia toimivaltuuksia vuosina 2015, 2018 ja 2019.

Viime aikoina velvoitteita on tullut ja tulee lisää myös EU-lainsäädännöstä. Tällaisia ovat esimerkiksi asetus verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta, komission asetusehdotus lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta sekä tuleva ns. e-Evidence-paketti ja Budapestin sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan velvoitteet.

Viimeksi mainitusta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on todennut, että palveluntarjoajille ei saa syntyä kohtuuttomia kustannuksia mahdollisista lisävelvoitteista ja että palveluntarjoajilla tulee aina olla oikeus täysimääräiseen korvaukseen viranomaisen avustamisesta – erityisesti, jos määräys tulee muun kuin sijaintivaltion viranomaiselta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on myös kiinnittänyt tiedustelulainsäädäntöä koskevasta selonteosta antamassaan lausunnossa huomiota siihen, kuinka syntyvien henkilöstökustannusten suuruus riippuu siitä, miten paljon laissa säädettyjä (tiedustelu)toimivaltuuksia tullaan käyttämään. Valiokunta piti erittäin tärkeänä, että kustannusten tasoa seurataan tiiviisti ja ryhdytään viipymättä toimenpiteisiin korvaussääntelyn muuttamiseksi, jos kustannukset nousevat merkittävästi nykyisestä.

Viranomaisten toimivaltaa halutaan laajentaa

Pelkästään vuonna 2022 eri viranomaisten toimivaltuuksiin ehdotettiin lukuisia laajennuksia, niiden käyttämisen kynnykseen lievennyksiä ja jopa kokonaan uusia viranomaisia, jotka voivat esittää operaattoreille vaatimuksia.

Oikeusministeriön hallinnonalalla tuotiin salaisia pakkokeinoja koskevaan lakiin useita merkittäviä muutoksia, jotka lisäävät entisestään teleoperaattoreille tulevien kyselyiden määrää. Myös rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi.

Sisäministeriössä oli jo aiemmin ehdotettu laajennuksia niin rajavartiolainsäädäntöön kuin muutoksia poliisilakiinkin. Näiden lisäksi puolustusministeriössä on odottamassa ehdotus kokonaan uusitusta laista sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa, jossa Pääesikunnalle annettaisiin paitsi samoja toimivaltuuksia kuin muillakin lainvalvontaviranomaisilla myös kokonaan uusia, puhtaasti Puolustusvoimien tarpeisiin räätälöityjä toimivaltuuksia.

Tuoreimpana avauksena 11.4.2023 julkaistussa selvityksessä viranomaisten toimintaedellytyksistä kyberturvallisuudessa ehdotetaan niin poliisin, Puolustusvoimien kuin tiedusteluviranomaistenkin toimintaedellytysten uudelleenarviointia. Tämä sisältänee myös uusia toimivaltuuksia.

Eri viranomaisten omien lakien lisäksi sähköisen viestinnän palvelulaissa on määrätty teleyrityksille runsaasti velvollisuuksia, jotka koskevat tietojen luovuttamista ja niiden käsittelyä.

Lukuisten luovutus- ja käsittelysäännösten edellytykset poikkeavat toisistaan monessa kohtaa, sillä säännöksiä on lisätty ja muutettu vuosien saatossa, eikä kokonaisuus ole enää selkeä. Tietojen käsittely- ja luovutusedellytykset on arvioitava lähiaikoina kokonaan uudelleen.

Asko Metsola, lakimies, FiCom