Mobiltelefoni och EMF

Vi lever mitt bland elektromagnetiska fält: Elektromagnetiska fält finns naturligt överallt. Synligt ljus, magnetfältet runt jorden, radiofrekvenser och infraröd strålning är exempel på elektromagnetiska fält. Jorden, solens aktivitet samt blixtar producerar elektromagnetiska och magnetiska fält.

Elektromagnetiska och magnetiska fält producerade av människan används bland annat för trådlös kommunikation, tv- och radiosändningar, samt i driften av kollektivtrafik och olika övervakningsanordningar.

Mobiltelefoner, pekdatorer och övriga mobila apparater samt basstationer använder elektromagnetiska fält. Hälsoeffekterna av mobil kommunikation har i hela världen i årtionden undersökts i alla åldersgrupper, från barn till äldre, på initiativ av såväl myndigheter och forskningsinstitut som företag.

Strålsäkerhetscentralen sammanfattar, utgående från slutsatserna från tusentals undersökningar och omfattande litteraturöversikter som publicerats av oberoende expertgrupper om hälsoeffekter av radiofrekvent strålning: exponering som understiger de nuvarande gränsvärdena har inga bevisat skadliga hälsoeffekter.

Radiovågor omvandlas till värme

Radiovågor omvandlas i kroppen till värme, vilket kan medföra att temperaturen höjs i kroppen eller i vissa organ. När det gäller mobila enheter har vi dock att göra med små energimängder och temperaturhöjningen är mycket liten: inte mer än en tiondels grad Celsius på det hudområde som mobiltelefonen vilar mot.

Syftet med de riktvärden som fastställts av den oberoende Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är att hindra värmeeffekter i kroppen och lokal upphettning av vävnad.

5G kommer – ökar strålningen?

Fastän den trådlösa datakommunikationen mångdubblats under de senaste åren har exponeringen för basstationernas fält inte ökat i betydande grad. Exponeringen från basstationernas fält beror på den sändningseffekt som används, snarare än på tekniken.

Exponeringen från 5G-tekniken ligger på samma nivå som de trådlösa tekniker som redan används (2G, 3G, 4G). När ny teknik tas i bruk avlägsnas samtidigt den gamla tekniken, vilket också innebär att mängden exponering jämnas ut.

När basstationer byggs nära varandra kan deras effekt vara mindre än tidigare. Även mobila enheter använder mindre effekt när förbindelsen till en basstation är god. Förbindelsen är vanligen desto bättre ju närmare basstationen terminalenheten är belägen.

De stadgade exponeringsgränserna rör även 5G-nät som fungerar med högre frekvenser än nuvarande mobilnät.

Vem övervakar?

I Finland övervakas strålsäkerheten av Strålsäkerhetscentralen (STUK) som verkar under social- och hälsovårdsministeriet. Invånarnas exponering för radiofrekvent strålning begränsas av gränsvärden som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning och som ligger i linje med rekommendationerna från Europeiska unionens råd. Gränsvärdena är de samma i en stor del av Europas länder.

Strålsäkerhetscentralen har utrett mängden exponering för radiofrekventa fält i bostäder i närheten av basstationer. Exponeringen var som högst cirka en halv procent av det maximala värdet.

Läs mer: