FiCom ry ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa uuden sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamista koskevan kustannustenjakomallin, jonka tarkoitus on edistää yhteisrakentamista toimialojen yhtiöiden kesken.

ovat tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla alueilla ja kustannusten jakoperusteet on pyritty määrittämään mahdollisimman tasapuolisiksi huomioiden toimialojen ja alueiden erityispiirteet. FiCom ja Energiateollisuus suosittelevat hyödyntämään jakomallia verkkoyhtiöiden välisissä yhteisrakentamisneuvotteluissa.

Lisätietoja: Marko Lahtinen, lakiasiat