Viestintäverkkokaapeleiden sijoittaminen maanteiden alueelle

Väylävirasto on antanut ohjeen 3/2018 sijoitettaessa sähkönjakelu- ja viestintäverkkoon kuuluvia johtoja maantien tiealueelle tai sen läheisyyteen sekä rakennettaessa tai parannettaessa maantietä näiden johtojen läheisyydessä. Ohje täydentää Väyläviraston määräystä johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle.

Tietoverkkokaapelit kuntien ylläpitämillä alueilla

FiComin ja Kuntaliiton yhteistyössä tekemässä sopimusmallissa sovitaan kunnan ja teleyrityksen välisistä menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisillä teillä.

Sopimusmalli: Televerkot yleisillä alueilla

Tietoverkkokaapelit yksityisteiden varsilla

FiComin ja Suomen Tieyhdistyksen valmistelemassa suosituksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota tienpitäjän ja teleyritysten väliseen hyvään yhteistyöhön sellaisten ratkaisujen etsimiseksi, jotka ovat sekä tienpidon että verkon rakentamisen ja ylläpidon kannalta kestäviä. Suosituksessa on käsitelty sijoittamisperiaatteita, vastuukysymyksiä vahinkotapauksissa, tietoliikenneyhteyksien siirtämistä, tien käyttöä ja suositeltavia menettelytapoja yhteyksien sijoittamisessa. Suosituksen liitteenä on malli sopimuspohjaksi tietoliikenneyhteyden sijoittamisesta yksityistien varteen.

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille