Pilvipalvelujen käyttö

Viimeksi päivitetty 10.12.2021: Henkilöiden pilvipalveluiden käyttö Euroopassa 2020

Tietoja Suomesta

EU

Maailmanlaajuista tietoa


Pilvipalvelujen käyttö kotitalouksissa

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 2020. Kysymystä ei ollut vuoden 2021 tutkimuksessa:

Tiedostojen tallennus pilvipalveluun (internetin henkilökohtaiseen levytilaan)

Vuonna 2020

 • 45 prosenttia 16-89-vuotiaista suomalaisista oli tallentanut tiedostoja internetin henkilökohtaiseen levytilaan vuoden 2020 kyselyssä
 • osuus oli suurin, 62 prosenttia, 16-24-vuotiaiden ja 25 – 34-vuotiaiden ryhmissä. Pienin osuus, 8 prosenttia, oli vanhimmassa eli 75-89-vuotiaiden ryhmässä.
 • miehillä osuus oli 48 prosenttia ja naisilla 42 prosenttia

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus


Pilvipalvelujen käyttö yrityksissä

Pilvipalveluilla tarkoitetaan tässä tietotekniikkapalveluita, joita käytetään verkkopalveluina internetissä (mukaan lukien VPN). Ne voivat olla esimerkiksi sovelluksia, laskentaresursseja tai tallennustilaa.

Maksullisen pilvipalvelun käyttö yrityksissä

Vuonna 2021

 • Maksullisia pilvipalveluja käytti 75 % yrityksistä.
 • Yleisimmin pilvipalveluja käytettiin informaation ja viestinnän toimialalla (92 % yrityksistä), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (88 %), teollisuuden (85 %) sekä hallinnon ja tukipalveluiden (836 %) toimialoilla.
 • Vähiten pilvipalveluita käytettiin vähittäiskaupan alalla (55 %).
 • Pienimmissä,10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä, osuus oli 67 % ja suurimmissa, yli 100 henkilöä työllistävissä, 96 %.

Pilvipalveluiden suosituimmat käyttötarkoitukset suomalaisissa yrityksissä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus


Kansainvälistä tietoa

EU

Eurostatin tilasto henkilöiden ja yritysten pilvipalvelun käytöstä Euroopassa kertoo, ettei pilvipalveluiden käyttö ole vielä valtavirtaa EU-alueella.

Henkilöiden pilvipalveluiden käyttö Euroopassa 2020

Eurostat on määritellyt henkilöiden pilvipalveluiden käytön siten, että henkilö on käyttänyt pilvipalvelua tiedostojen, musiikin, valokuvien tai muiden tiedostojen tallentamiseen. Keskimäärin 35 % EU:n yli 16-vuotiaasta väestöstä oli käyttänyt vuonna 2020 pilvipalveluita. Eniten pilvipalveluita käytettiin Islannissa. Suomessa lähes puolet väestöstä oli käyttänyt pilvipalveluita vuonna 2020.

Lähde: Eurostat

Pilvipalveluiden käyttö yrityksissä Euroopassa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Pilvipalvelun käyttö suomalaisissa yrityksissä on selkeästi yleisempää kuin muissa EU-maissa. Suomessa 75 % yrityksistä käytti pilvipalveluja vuonna 2021. Ruotsi on noussut Suomen kanssa tasoihin pilvipalveluiden käytön yleisyydessä. Kaikki neljä Pohjoismaata olivat siis Euroopan maiden kärjessä yritysten pilvipalvelujen käytössä. EU-maiden keskiarvo oli 42 %.

Lähde: Eurostat


Maailmanlaajuista tietoa

Pilvipalveluindeksi

Cisco julkaisee pilvipalveluindeksiä, Global Cloud Index, jossa se kuvaa pilvipalvelujen yleistymistä ja niiden merkitystä liikennemäärien kehitykselle.

Vuosien 2016 – 2021 indeksi

Datakeskusten IP-liikenteen määrä oli maailmanlaajuisesti 6,8 zettatavua vuonna 2016. Vuonna 2017 sen arvioidaan olleen 9,1 zettatavua ja vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 11,6 zettatavua. Vuonna 2021 sen ennustetaan nousevan 20,6 zettatavuun. Vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi 25 prosenttia eli datakeskusten IP-liikenne kolminkertaistuisi tällä aikajaksolla.

Pilvipalveluna toimivien datakeskusten IP-liikenteen määrä vuonna 2016 oli 88,2 prosenttia (6,0 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä, vuonna 2017 se oli arvion mukaan 90,1 prosenttia (8,2 zettatavua). Vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 91,4 prosenttia (10,6 zettatavua) ja vuonna 2021 osuuden ennustetaan olevan 94,7 prosenttia (19,5 zettatavua) koko datakeskusten IP-liikenteestä. Vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi 27 prosenttia.

Maailmanlaajuisista pilvipalveluista 58 prosenttia oli julkisissa pilvipalvelukeskuksissa vuonna 2016, vuonna 2017 osuuden arvioidaan olleen 56 prosenttia. Määrän ennustetaan nousevan 73 prosenttiin vuonna 2021.

Pilvipalvelujen työmäärästä ja tietokonetapahtumista 76 prosenttia oli yritysten ja julkisen sektorin osuutta vuonna 2016. Kuluttajien osuus oli 24 prosenttia. Vuonna 2021 yritysten osuuden ennustetaan pienenevän 73 prosenttiin ja kuluttajien osuuden kasvavan 27 prosenttiin.

 • SaaS-palvelujen (Software-as-a-service) osuus maailmanlaajuisesti pilvipalvelujen käytöstä vuonna 2016 oli 71 prosenttia, vuonna 2021 sen ennustetaan olevan 75 prosenttia.
 • IaaS-palvelujen (Infrastructure-as-a-service) osuus vuonna 2016 oli 21 prosenttia, arvio vuodelle 2021 on 16 prosenttia
 • PaaS-palvelujen (Platform-as-a-service) osuus vuonna 2016 oli 8 prosenttia, arvio vuodelle 2021 on 9 prosenttia.

Lähde: Cisco Global Cloud Index 2016 – 2021


Iaas, Paas, Saas suomeksi

 • IaaS, Infrastructure as a Service = intrastruktuuri palveluna tarkoittaa verkon yli käytettävää palvelinkapasiteettia, jossa palvelun toimittaja huolehtii palvelun edellyttämistä tiloista, laitteista ja niiden ylläpidosta.
 • PaaS, Platform as a Service = sovellusalusta palveluna tarkoittaa alustapalvelua ohjelmistojen kehittämiseen, testaamiseen ja julkaisuun. IaaS-kerroksen lisäksi PaaS sisältää tarvittavat sovellukset, joiden avulla voidaan esimerkiksi kehittää web- ja mobiilisovelluksia, tarjota tietokantapalveluja tai erilaisia julkaisualustoja loppukäyttäjien käyttöön.
 • SaaS, Softare as a Service = ohjelmisto palveluna tarkoittaa ohjelmistojen ottamista käyttööön palveluna, jolloin käyttäjä ei osta ohjelmistoa omaan käyttöönsä, vaan maksaa käytetystä palvelusta, joka on käytettävissä aina Internet-yhteyden ollessa saatavilla. Tyypillinen esimerkki sähköpostipalvelu.

Kansainväliset pilvipalvelumarkkinat

IDC:n (tammikuussa 2021) arvion mukaan maailmanlaajuiset pilvipalveluympäristöön tarkoitettujen IT-infrastruktuurituotteiden (sisältää palvelimet, tietovarastot, ethernet-kytkimet) markkinat kasvoivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 9,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Samana ajankohtana vastaavien ei-pilvipalvelumarkkinoille tarkoitettujen tuotteiden markkinat laskivat 8,3 prosenttia. Julkisten pilvipalvelujen IT infrastruktuurimarkkinat kasvoivat 13,2 prosenttia päätyen 13,3 miljardiin dollariin, yksityisissä pilvipalveluissa kasvu oli 0,6 prosenttia päätyen 5,0 miljardiin dollariin.  Suurimmat markkinaosuudet vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä: Dell Technologies 15,0 prosenttia, HPE/New H3C Group 10,7 prosenttia, Inspur/Inspur Power Systems 8,7 prosenttia, Cisco 5,6 prosenttia ja Lenovo 4,8 prosenttia. IDC arvioi pilvipalveluympäristöön tarkoitettujen IT-infrastruktuurituotteiden maailmanlaajuisten markkinoiden kasvavan seuraavaan viiden vuoden aikana 10,6 prosentin vuotuista kasvuvauhtia päätyen 110,5 miljardiin dollariin vuonna 2024 ja olevan 64 prosenttia koko IT-infrastruktuurituotteiden markkinoista. Julkisten pilvipalvelujen palvelinkeskusten arvioidaan kattavan 69,9 prosenttia koko pilvipalvelumarkkinoista.

Gartnerin (marraskuussa 2020) mukaan maailmanlaajuisten julkisten pilvipalvelumarkkinoiden arvo vuonna 2020 oli 257,5 miljardia dollaria, kasvua edellisvuodesta oli 6,1 prosenttia. Vuoteen 2021 markkinoiden arvioidaan yltävän 305 miljardiin dollariin, kasvua olisi 18,4 prosenttia. Vuonna 2022 pilvipalvelumarkkinoiden ennustetaan olevan 362,2 miljardia dollaria. 

Markkinoiden jakauma palveluittain, miljardia dollaria vuonna 2021 (suluissa vuonna 2022):

 • BPaaS 47,5 miljardia dollaria (50,3miljardia dollaria)
 • PaaS 55,5 miljardia dollaria (69,0 miljardia dollaria)
 • SaaS 117,8 miljardia dollaria (138,3 miljardia dollaria)
 • IaaS 65,3 miljardia dollaria (82,2 miljardia dollaria)
 • DaaS 1,9 miljarida dollaria (2,5 miljardia dollaria)
 • Cloud Management and Securitys Services 17,0 miljardia dollaria (19,9 miljardia dollaria)
  • BaaS = Cloud Business Process Services
  • PaaS = Cloud Application Infrastructure Services
  • SaaS = Cloud Application Services
  • IaaS = Cloud System Infrastructure Services
  • DaaS = Desktop as a Service

IDC (lokakuussa 2020) maailmanlaajuisten pilvipalvelumarkkinoiden (sisältäen infrastruktuurin, laitteet, ohjelmat ja palvelut) vuonna 2024 ylittävän vuonna 1 000 miljardia. Vuotuinen kasvu vuoteen 2024 olisi 15,7 prosenttia.

IDC:n (elokuussa 2020) mukaan maailmanlaajuiset pilvipalvelumarkkinat (IaaS, PaaS, SaaS) olivat 233,4 miljardia dollaria vuonna 2019, kasvu edellisestä vuodesta oli 26 prosenttia. Julkiset pilvipalvelumarkkinoiden jakautuminen palveluittain: IaaS 21 prosenttia, PaaS 15,4 prosenttia ja SaaS 63,6 prosenttia.

Gartnerin (elokuussa 2020) mukaan maailmanlaajuiset IaaS (infrastruktuuri palveluna) julkiset pilvipalvelumarkkinat olivat 44,5 miljardia dollaria vuonna 2019, kasvu edellisvuodesta oli 37,3 prosenttia. Suurimmat markkinaosuudet: Amazon 45,0 prosenttia, Microsoft 17,9 prosenttia, Alibaba 9,1 prosenttia, Google 5,3 prosenttia ja Tencent 2,8 prosenttia.

Gartner (kesäkuussa 2020) arvioi koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten nostavan maailmanlaajuisten pilvipalveluna toimivien videoneuvottelumarkkinoiden arvoa 24,3 prosenttia vuonna 2020 noin 4,1, miljardiin dollariin.  Vuonna 2019 niiden arvo oli 3,3 miljardia dollaria.

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria