Miten vauhditetaan digialan investointeja? Neljä neuvoa Hetemäen selvitykseen

...markkinaehtoisen kilpailutilanteen edellytyksistä ja tasapuolisuudesta kilpailijamaihin nähden.  On tärkeää, että sääntely sekä verotus ovat läpinäkyviä ja tasapuolisia. Miten yhteiskunta parhaiten turvaa ICT-alan investoinnit? Avaamalla julkisen tiedon rajapintoja ja digitalisoimalla kaikki...

Ajankohtaista

Uutiset

Digiala tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset

...ilolla vastaan myös Sitran sekä liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitukset siitä, että niiden agendalla on lähiaikoina käynnistää digialan ympäristövaikutuksia selvittäviä hankkeita. Lue lisää! Teleyritysten ympäristövastuuohjelmat https://corporate.dna.fi/ymparisto https://corporate.elisa.fi/vastuullisuus/ymparistovastuu/ https://www.telia.fi/telia-yrityksena/yritysvastuu/ymparistovastuu ICT-toimialan ympäristövaikutukset https://www.ficom.fi/ajankohtaista/uutiset/ict-toimialan-ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutukset...

Ajankohtaista

Uutiset

Rakennetaan ratkaisut yhdessä – poimintoja hallitusohjelmasta

...Lopuksi kiitos tulevalle hallitukselle panostuksesta jatkuvaan oppimiseen ja uudelleenkoulutukseen sekä työperäisen maahanmuuton helpottamiseen. Kaikkia näitä toimia tarvitaan, jotta maassa, jossa ICT-alalla työskentelevien osuus kaikista työntekijöistä on EU:n suurin, riittää osaavia tekijöitä. Nyt kääritään vain...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi avainasemassa EU-politiikan linjauksissa

...kehittämiseen. Jälkimmäinen kuuluu yhteen kolmesta painopisteestä, jossa olemme tehneet edellä mainittua, pitkän tähtäimen strategista vaikuttamistyötä. Tätä kautta digiasiat ovat myös pj-kautemme ytimessä. Mitä ict-ala voi odottaa ensi syksyn puristukselta?  Nykyisen...

Ajankohtaista

Uutiset

Terveiset Säätytalolle!

...tutkimukseen, avaamalla julkisen tiedon rajapintoja ja sähköistämällä palvelut. Tulevilla päätöksillä pitää edistää näitä kaikkia. Lue kaikki FiCom ry:n hallitusohjelmatavoitteet digitaalisen infran vahvistamiseksi ja digitalisaation edistämiseksi. FiComin ICT-alaa koskeva lausunto hallitusneuvotteluiden käyttöön 20.5.2019....

Ajankohtaista

Blogi

Anna-Maija Karjalainen: Suomi haluaa päästä digitalisoinnissa Tanskan tasolle

Kysyimme valtiovarainministeriön ICT-johtaja Anna-Maija Karjalaisen näkemyksiä valtion mahdollisuuksista ja tavoitteista yhteiskunnan digitalisaation edistämiseksi. Miten valtio voi edistää digitalisaatiota? Voimme edistää digitalisaatiota useilla eri tavoilla. Meidän ohjauskeinomme ministeriönä ovat informaatio-ohjaus ja strategialla ohjaaminen...

Ajankohtaista

Uutiset

Digi-Suomen edistäminen – tulevan hallituksen kärkihanke?

...liiketoiminnan perusta, mutta samalla tulee mahdollistaa datan hyödyntäminen palveluinnovaatioiden edistämiseksi. Kansallisen kilpailukyvyn kehittäminen pitkällä tähtäimellä voi perustua vain osaamiseen. Digitalisaation edetessä ICT-alan huippuosaaminen on tulevaisuudessa kriittisen tärkeää. Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan...

Ajankohtaista

Blogi

Neljä askelmaa digitalisaation huipulle

...on määrätietoisin toimin rakennettava. Kansalaisten yksityisyyden suoja sekä tietosuoja on jo lainsäädännössä turvattu. 4. Osaajia tarvitaan lisää – kotimaasta ja ulkomailta Jotta Suomi voi olla digimaailman ykkönen, tarvitsemme lisää ICT-alan...

Ajankohtaista

Blogi

Nina Nissilä: Digitalisaation hyödyntäminen on vastuullista toimintaa

Kysyimme Kelan johtaja Nina Nissilältä hänen ajatuksiaan valtionhallinnon ja julkisten palveluiden digitalisaatiosta. Nissilä aloitti helmikuun alussa Kelan kehittämispalvelujen, ICT-palvelujen ja yhteisten palvelujen tulosyksiköistä vastaavana johtajana. Ennen nykyistä pestiään Nissilä johti Valtiokonttorissa toimivaa...

Ajankohtaista

Uutiset

Valtion rooli: mahdollistaja ja aktivoija

...2. Hankintalain joustamattomuus ohjaa kuntia ja valtiota hankkimaan ict-palvelut omien yhtiöidensä kautta. Kuntien Tiera ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ovat merkittäviä ict-palvelujen tuottajia. Valtio ja kunnat voisivat kuitenkin ostaa kaiken...

Ajankohtaista

Blogi

Toimivaa kilpailua ja markkinaehtoisia ratkaisuja

...Valtion rooli ICT-hankinnoissa Viime vuonna valtio hankki tuotteita tai palveluita yhteensä noin 4 069 miljoonalla eurolla. Näistä ICT-hankkeiden osuus oli noin neljännes, 1 026 miljoonaa euroa.  Suurin hankintakategoria olivat väylähankkeet, 1 456...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

...pitää kiinni sähköisen kaupankäynnin direktiivissä vahvistetusta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien vastuuvapaudesta, joka on ollut eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen perusta. Jos tämä perusta rapautuu, eurooppalaisen ICT-alan kyky vastata kansainväliseen kilpailuun heikentyy olennaisesti....

Ajankohtaista

Lausunnot

ICT-toimialan ympäristövaikutukset

...on vain 0,04 prosenttia, kuten myös televiestinnän. Tietojenkäsittelypalvelun, joka sisältää myös palvelinkeskusvuokrauksen, osuus on 0,003 prosenttia.  Toimialoittaisessa vertailussa ICT-alan muodostamat kasvihuonekaasupäästöt ovat siis melko vähäiset. (Tilastokeskus, Ilmapäästöt toimialoittain) Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain...

Ajankohtaista

Uutiset

Sitran Mari Pantsar: Digitalisaatio keskeinen päästövähennyksien mahdollistaja

...ja saada heidät vähentämään kulutustaan ja matkusteluaan.Miten ICT-ala voi käytännössä auttaa ilmastokriisin ratkaisemisessa? ICT-alan tulee siirtyä energiankäytössään uusiutuviin energialähteisiin sekä pienentää toiminnastaan aiheutuvaa kokonaisenergiankulutusta ja kokonaispäästöjä koko ICT-ketjussa, tietoverkoissa, datakeskuksissa...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuissa

...ICT:n merkittävän roolin globaalien päästöjen vähentämisessä. Vähennyspotentiaali teknologiaratkaisujen avulla on huima noin 20 prosenttia. ICT:n rooli on siis merkittävä, kun puhutaan vähähiilisemmän yhteiskunnan ja rakentamisesta. Huomioitavaa on myös se, että...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta

...tietoturvavaatimuksia vaan ne voivat jopa johtaa järjestelmän väärinkäyttöön, mikä on omiaan haittaamaan digitalisaatiota ja heikentämään käyttäjien luottamusta ICT-alan infrastruktuuriin. Määräyksen asettamiseen oikeutettujen kansallisten viranomaisten skaala on laaja ja ennakoimaton. Asetusehdotuksen...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

...olla palveluntarjoajien tiedossa. Ehdotetut säännökset eivät ainoastaan heikennä tietoliikenteen alalla noudatettavia korkeatasoisia tietoturvavaatimuksia vaan voivat johtaa järjestelmän väärinkäyttöön, mikä on omiaan heikentämään käyttäjien luottamusta ICT-alan infrastruktuuriin ja haitata digitalisaatiota. Asetukseen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Infograafeja ICT-alasta

Kattavat, nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ja -palvelut ovat välttämättömiä koko yhteiskunnalle. Havainnollistaaksemme ICT-alan merkitystä ja monipuolisuutta olemme julkaisseet infograafeja mm. digitaalisesta infrastruktuurista, mobiiliteknologioiden kehityksestä sekä televisio- ja sisältöalasta. Kaikki infograafit...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

...tietoliikenteen alalla noudatettavia korkeatasoisia tietoturvavaatimuksia vaan voivat jopa johtaa järjestelmän väärinkäyttöön, mikä on omiaan heikentämään käyttäjien luottamusta ICT-alan infrastruktuuriin ja haitata digitalisaatiota. Ehdotukseen tulee tämän vuoksi sisällyttää säännökset esittämismääräyksen toimeenpanemiseksi...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n DSM-direktiiviesitys uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta

...ongelmaksi tekniikan ja liiketoimintamallien kehittyessä. Erityisen tärkeää on pitää kiinni sähköisen kaupankäynnin direktiivissä vahvistetusta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien vastuuvapaudesta, joka on ollut eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen perusta. Jos tämä perusta rapautuu,...

Ajankohtaista

Uutiset