FiComin lausunto taajuusmaksuasetuksesta

Maksuja tulee tarkistaa alaspäin ja niiden tulee olla tasapuolisia toimijoille Operaattoreiden taajuusmaksut ovat nousseet jatkuvasti, vaikka niiden liikevaihto on säilynyt ennallaan tai noussut vain hyvin vähän. Taajuusalueita tarvitaan koko ajan...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta

...tapahtunut poistomääräyksen, terroristista sisältöä koskevan ilmoituksen tai ennakoivan toimenpiteen seurauksena.  Terroristinen sisältö ja siihen liittyvä data on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tai toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä pitempään niin kauan...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU:n telepaketti – puku tilattiin, tuliko takki vai liivit?

EU:n laajan telepaketin kansallinen täytäntöönpano on käynnistymässä Suomessa. Uutisotsikoihin nousi Suomessa ulkomaanpuheluiden hintakaton asettaminen. Asia on toki tavallista palveluiden käyttäjää puhutteleva, mutta merkitykseltään varsin vähäinen eikä aivan helppo toteuttaa. Loppuasiakashintoihin...

Ajankohtaista

Blogi

Sähköisen viestinnän sääntely uusiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti 16.11. sidosryhmilleen kuulemistilaisuuden, jossa käytiin läpi telepaketti- ja AVMS-direktiivien keskeistä sisältöä sekä niiden valmistelun ja voimaantulon aikataulua. Eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskeva direktiiviehdotus (telepaketti-direktiivi) sisältää päivitettynä...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitaaliset palvelut edellyttävät hyviä viestintäverkkoja

...ja hallintokeskeisyys on korvautunut kansalaisnäkökulmalla. Tässä indeksissä Suomen saama pisteluku oli 0,9953. Suurimmat pistemäärän (tasan 1) sai Tanska. Euroopan keskiarvo oli 0,7946 ja kaikkien maiden 0,5691 pistettä. E-participation Index kuvaa kansalaisten...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston jatkokirjelmään komission e-Evidence-asetusehdotuksesta

...hyvin erilaisia, mahdollisilla kustannuksilla ei voida torjua lainvalvontaviranomaisten aiheettomia tai vilpillisiä määräyksiä. Palveluntarjoajien olisi käytännössä hyvin vaikea saada korvausta pyydettyjen tietojen toimittamisesta, ja koska annettujen esittämismääräysten tai niistä aiheutuvan työn...

Ajankohtaista

Lausunnot

EU-komission Vesa Terävä: Sääntelyllä ei tähdätä kaikkea mikä liikkuu

...ja jos ne eivät toimi, asettaa asianmukaisia ​​sääntelyvelvoitteita. – Itse asiassa nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna uudet säännöt ottavat huomioon selkeästi sen, että kilpailuedellytykset voivat vaihdella huomattavasti ei ainoastaan jäsenvaltioiden välillä mutta...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...tai harhaanjohtavia tietoja tai käsittelevän henkilötietoja lainvastaisesti, vaikkei toiminta välttämättä muodostaisi suoranaista uhkaa tunnistamisen tekniselle oikeellisuudelle, tietoturvalle tai henkilöllisyyden väärinkäytölle. Tältä osin tulee huomioida yrityksillä jo olevat käytännöt, jotta tunnistuspalveluiden...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto siviilitiedustelulain säännöksistä

...pääsyä teleyrityksen laitetiloihin, järjestelmiin ja ohjelmistoihin. Ulkoisen seurantalaiteen asentamisen pitää perustua tuomioistuimen päätökseen eikä laitteesta tai sen asentamisesta saa aiheutua vaaraa verkon toiminnalle tai sivullisten yksityisyydensuojalle. Asennuskielto on syytä laajentaa...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto 900 – 2100 MHz:n toimilupien hakuilmoituksesta

...välitarkastelua tarpeellisena, koska se luo tässä yhteydessä tarpeetonta epävarmuutta toimiluvanhaltijoille, sillä teknologiamuutokset vaativat huolellista suunnittelua, päätöksiä ja sopimuksia, joiden valmistautumiseen kuluu aikaa useita vuosia.    Toimilupien voimassaoloaika päättyisi ehdotuksen mukaan vuonna...

Ajankohtaista

Lausunnot

Vatulointi sikseen ja tunnistautumisjärjestelmät kuntoon

...erilaisia salasanoja ja juuri se tarvittava usein hukassa. Aikaa vievää ja hankalaa sekä tietoturvan näkökulmasta huteraa. Jokaisella kansalaisella tulisi olla omaan käyttöön parhaiten soveltuva vahva tunnistautumistapa, jolloin erilaisiin salasanoihin perustuvia...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto hallituksen esitykseen laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

...valittava sellaiset, jotka toteuttavat tarkoituksen tehokkaasti, mutta aiheuttavat mahdollisimman vähän tarpeettomia kustannuksia tai ylimääräistä vaivaa. Esityksessä esitetään esteettömyyssääntelyn ulottamista saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia laajemmalle, yksityisiin tunnistuspalveluntarjoajiin. Teleyritysten tarjoaman vahvan sähköisen tunnistuspalvelun, mobiilivarmenteen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mitä vahva sähköinen tunnistaminen tarkoittaa?

...tai sähköinen aikaleima) on luotettava. Suomessa tämä toteutetaan luottamusverkostolla. Luottamusverkosto 1.5.2017 toimintansa aloittaneeseen kansalliseen luottamusverkostoon kuuluu tunnistusvälineiden tarjoajia, kuten operaattoreita ja pankkeja sekä välityspalvelun tarjoajia. Välityspalvelun tarjoaja on toimija, joka...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto taajuussuunnitelmasta

...TTO-alueita. FiCom näkemyksen mukaan ehdotuksessa esitettyä yhtenäisen 100 MHz:n taajuuskaistaa pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella tulisi harkita kavennettavaksi FiComin aiemman ehdotuksen mukaiseksi. FiCom uudistaa aiemmin lausumansa seikkaperäiset ehdotukset. FiCom ehdottaa myös,...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi

...tulee huolehtia siitä, ettei tuki aiheuta markkinahäiriöitä. Digiala, kilpailu ja markkinahäiriöttömyys Komissio ehdotuksen mukaan talouden kasvu ja työllisyyden parantaminen edellyttävät modernia, suorituskykyistä infrastruktuuria. Eurooppa haluaa olla eturintamassa uusiutuvan energian käytössä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kuluvan vuoden tammi – elokuussa 56,7 miljoonaa sähköisen tunnistamisen tapahtumaa

...tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuman sekä Tunnistus.fi:n.  Siirtyminen Suomi.fi -tunnistukseen toteutettiin vaiheittain vuosien 2016 ja 2017 aikana. Vuoden 2018 tunnistautumistapahtumien määriä ei siten voi täysin verrata aiempien vuosien tapahtumamääriin. Sekä Suomen...

Ajankohtaista

Uutiset

Digiverosta haittaa Suomelle ja Euroopalle

...tuote tai palvelu on kehitetty ja missä arvo syntyy. Ehdotettu digivero myös maksettaisiin liikevaihdosta eikä tuloksesta, kuten normaalisti. Digivero otettaisiin käyttöön kahdessa eri vaiheessa: ensin se koskisi verkkomainostilan myymistä, digitaalista...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

...ja tiivistämällä eri osa-alueiden välistä yhteistyötä.  FiCom yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. Lisäksi FiCom kiinnittää valiokunnan huomiota siihen, että EU-sääntely on lisääntynyt ja se on aiempaa seikkaperäisempää. Tästä johtuen sääntelyn vaikutuksia...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään komission verkkoalustojen toiminnan avoimuutta koskevasta asetusehdotuksesta

...muuttamisessa voisi aiheuttaa vahinkoa kuluttajille, vaarantaisi verkon välityspalvelun toiminnan tai olisi ristiriidassa lainvalvontaviranomaisten esittämien, esimerkiksi esitutkintaan liittyvien velvoitteiden kanssa. Samat tilanteet tulee huomioida myös palveluntarjoajille asetetussa velvoitteessa ilmoittaa yrityskäyttäjille perustelut...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tekijänoikeudet eivät saa johtaa sensuuriin

...tunnetuksi ”meemikieltona”. Sen mukaan internetissä palveluja tarjoavan olisi ryhdyttävä valvomaan verkon sisältöä ja estettävä sellaisen aineiston käyttö, joka on oikeudenhaltijoiden kanssa yhdessä määritelty kielletyksi. Nettipalvelun tarjoajan pitäisi siis poistaa saatavilta...

Ajankohtaista

Blogi