Suomessa parhaat laajakaistayhteydet
- FiComin laajakaistaohjelma

Tavoite

Suomi on kansainvälisessä vertailussa yksi maailman parhaista nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnassa.

Mobiilit ja kiinteät verkot täydentävät ja tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän toisiaan. Siksi ohjelmassa puhutaan nopeista yhteyksistä lukuun ottamatta perusyhteyksien tarjontaa harvaan asutuilla seuduilla.

Yhteysnopeustavoitteiden asettaminen rajoittaa kehitystä, joten tärkeintä on rakentaa yhteyksiä, jotka mahdollistavat tulevaisuuden digitaaliset palvelut.

Toimiala sitoutuu pitämään investointitason korkealla niin, että palveluiden aito kysyntä huomioidaan ja kehittämään verkkojaan markkinaehtoisuus ja kustannustehokkuus huomioiden sekä antamaan laajakaistayhteyttä koskevaan tarjouspyyntöön aina vastauksen. Harvaan asutuille alueille tarjotaan perusviestintäpalveluja kustannustehokkaimmalla tavalla ja kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisin ehdoin, vähintään mobiiliyhteydellä.

Keinot

1. 3,5 GHz:n 5G-taajuudet osoitetaan valtakunnallisille kaupallisille operaattoreille vuoden 2018 aikana

Nykyinen taajuuspolitiikka on osoittautunut erittäin toimivaksi. Avoin kilpailu ja markkinaehtoisuus ovat nostaneet Suomen maailman johtavaksi mobiilimaaksi. Tämän varmistaminen myös tulevaisuudessa edellyttää ensimmäisten 5G-taajuuksien allokoimista valtakunnallisille kaupallisille toimijoille vuoden 2018 aikana.

2. Teknologianeutraalius palveluiden käytössä 

Laajakaistasaatavuus toteutetaan teknologianeutraalisti ja kustannustehokkuus huomioiden. Palvelujen käyttäjälle verkkotekniikalla ei ole merkitystä, vaan tärkeää on palveluiden saatavuus ja toimivuus.

3. Yhteyksien rakentamisessa tarjonta kohdistuu markkinaehtoisesti kysynnän mukaan

Viestintäpoliittiset ratkaisut tehdään edistämään markkinaehtoista kysyntää ja tarjontaa, mikä on Suomen menestyksen kannalta keskeistä. Viestintäpolitiikan lähtökohtana tulee olla käyttäjien todelliset tarpeet - ei kategoriset nopeustavoitteet, joilla ei markkinan kehittymisen kannalta ole merkitystä.

4. Nopeiden yhteyksien kysynnän edistäminen

Viestintäviraston mukaan keskeisin pullonkaula kiinteiden yhteyksien hankinnalle on alhainen kysyntä. Tällä hetkellä eniten nopeiden yhteyksien kysyntää lisäävät sisältöpalvelut. Kysyntää tulee lisätä kiihdyttämällä julkisten palvelujen ja prosessien digitalisointia sekä tarjontaa.

5. Rakentamisen lupaprosessin digitalisointi ja töiden välittömän aloittamisen salliminen

Lupaprosessi tulee digitalisoida toimimaan ns. yhden luukun mallilla, jolloin valtion tai kunnan lupaviranomainen huolehtii hallinnon sisäisistä luvista.

Lupamenettelystä siirrytään ilmoitusmenettelyyn, käsittelylle asetetaan määräaika sekä sallitaan töiden välitön aloitus ilmoituksen jättämisen tai määräajan kulumisen jälkeen, ellei valitusviranominen toisin määrää. Johtojen siirtokustannuksissa siirrytään "aiheuttaja maksaa" -periaatteeseen.

6. Kuntien rooli ja niiden rakentamisehdot syrjimättömiksi, yhdenmukaisiksi ja kevyemmiksi

Kuntien tulee kaikin tavoin tukea laajakaistarakentamista ja niiden toiminnan tulee olla avointa, syrjimätöntä ja kohtuullista. Kunnat sitoutetaan rakentamisen helpottamiseen, yhdenmukaistamiseen ja kustannusten alentamiseen joko sääntelyn tai velvoittavien sitoumusten avulla.

Kuntien tulee pidättäytyä operaattoriroolista tai rakentamisehtojen tulee olla yhdenmukaiset ja kevyet. Uudet rakentamismenetelmät, kuten mikrosahaus, on sallittava. Kuntien ei tule antaa urakoitsijoille avoimia ja ehdottomia monopolioikeuksia, vaan oman kaivuun tulee olla mahdollista.

7. Yhteisrakentaminen

Viestintäviraston tietopisteen toimintaa kehitetään ja rakentamissuunnitelmien ilmoittamista tehostetaan yhteisrakentamisen edellytysten luomiseksi, mutta vältetään byrokratiaa. Velvoitetaan kunnat ja muut toimijat toimittamaan omat rakennussuunnitelmansa. Lainsäädännöllä huolehditaan, että yhteisrakentaminen on rakentajille kannustavaa ja kannattavaa.

Tietoliikenne- ja tieinfran yhteisrakentaminen mahdollistetaan esimerkiksi siten, että tienpitäjä asentaa putkivaraukset johtoja varten sekä uusien että peruskorjaustiehankkeiden toteutusten yhteydessä.

8. Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennysoikeus laajennetaan koskemaan koko kiinteän tilaajayhteyden rakentamista, myös oman tontin ulkopuoliselta osuudelta. Kysyntää voidaan tehostaa määräaikaisella korotetulla vähennysoikeudella.

9. Sisätilakuuluvuus

Sisätilakuuluvuuden rakennustekniset ratkaisut, velvoitteet ja vastuut ja näiden kustannukset kuuluvat rakennuttajalle, eivät teleyrityksille. Toimilupaehdoista tulee poistaa teleyrityksille asetetut sisätilakuuluvuusvaatimukset silloin kun kyse on energiatehokkaista rakennuksista.

Liite: FiComin laajakaistaohjelma.pdf

Taustaa: Toimeenpano-ohjelma huippunopeiden yhteyksien edistämiseksi